Loading

คอนโดฯ – ตึกสูง - ห้างแจ็กพอตกฎเข้ม กรมโยธาฯ คุมโครงสร้างหลังคากันไ

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2549
คอนโดฯ – ตึกสูง - ห้างแจ็กพอตกฎเข้ม กรมโยธาฯ คุมโครงสร้างหลังคากันไฟ

                    กรมโยธาธิการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ ล้อมคอกปัญหาอัคคีภัย กำหนดเงื่อนไขให้ตึกสูง คอนโดฯ โรงแรม ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่ ใช้โครงสร้างหลักหลังคาทนไฟตามมาตรฐาน 834 และเอเอสทีเอ็ม อี 119 ตั้งกฎเข้มต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

 

                    แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมโยธาธิการ ได้ออกประกาศ

กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ.2549) โดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ยกเลิกข้อ 24 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) บังคับใช้เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดมาตรฐานโครงสร้างหลักใน ส่วนของโครงหลังคาอาคารให้ทนไฟมากขึ้น และสอด คล้องกับมาตรฐาน ISO 834 และมาตรฐานเอเอสทีเอ็มอี 119 ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เนื่อง จากกฎกระทรวงฉบับเดิมไม่ได้บัญญัติอัตราการทนไฟของโครงสร้างหลักในการที่เป็นส่วนโครงหลังคาอาคารเป็นการเฉพาะ ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ

 

                    สาระสำคัญคือกำหนดให้การก่อสร้างโครง สร้างหลักของอาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือสำนักงาน หรือที่ทำการที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นหอประชุม ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

 

                    ประกอบด้วย 1.คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาสี่เหลี่ยมที่มีด้านแคบขนาด 300 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องมีความหนาน้อยสุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก 40 มิลลิเมตร เสากลมหรือเสาตั้งแต่ 5 เหลี่ยมขึ้นไปที่มีรูปทรงใกล้เคียงเสาเกลม เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป ให้มีความหนาน้อยสุดของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก 40 เมตร คานและโครงข้อหมุนคอนกรีต ขนาดกว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป มีความหนา 40 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร มีความหนา 20 มิลลิเมตร

 

                    2.คอนกรีตอัดแรง คานชนิดดึงลวดก่อน หนา 75 มิลลิเมตร คานชนิดดึงลวดภายหลัง กว้าง 200 มิลลิเมตร หนา 115 มิลลิเมตร กว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไป หนา 65 มิลลิเมตร กว้าง 200 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร กว้างตั้งแต่ 300 มิลลิเมตรขึ้นไปหนา 45 มิลลิเมตร พื้นชนิดดึงลวดก่อนที่มีความหนาตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรขึ้นไป หนา 40 มิลลิเมตร พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนาตั้งแต่ 115 มิลลิเมตรขึ้นไป ขอไม่เหนี่ยวรั้ง หนา 40 มิลลิเมตร ของเหนี่ยวรั้ง หนา 20 มิลลิเมตร

 

                    3.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เสาเหล็กขนาด 150x150 มิลลิเมตร หนา 50 มิลลิเมตร เสาเหล็กขนาด 200x200 มิลลิเมตร หนา 40 มิลลิเมตร เสาเหล็กขนาดตั้งแต่ 300x300 มิลลิเมตรขึ้นไป หนา 25 มิลลิเมตร คานเหล็ก หนา 50 เมตร

 

                    แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตามในกรณีโครงสร้างหลักก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง ที่มีขนาดน้อยกว่าที่กำหนด จะต้องใช้วัสดุอื่นหุ้มเพิ่มเติม หรือต้องป้องกันโดยวิธีอื่น เพื่อให้เสาหรือคานมีอัตราการ

ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และพื้นต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับ รองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประ กอบการอนุญาตก่อสร้าง

 

                    สำหรับโครงสร้างหลักที่เป็นเสาหรือคาน ที่ก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ไม่ได้ใช้คอนกรีตหุ้ม ต้องป้องกันโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถานบันที่เชื่อถือได้ประกอบการอนุญาต

 

                    ส่วนโครงหลังคาของอาคารที่ก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ไม่ได้ใช้คอนกรีตหุ้ม หากเป็นอาคารชั้นเดียว โครงหลังคาต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และหากเป็นอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการอนุญาตก่อสร้าง

 

                    โดยยกเว้นบังคับใช้กับโครงหลังคาของอาคารที่พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เว้นแต่โรงมหรสพ สถานพยาบาลหรือหอประชุม อาคารที่อยู่สูงจากพื้นอาคารเกิน 8 เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับ เพลิงอัตโนมัติหรือมีการป้องกันความร้อนหรือระบบระบายความร้อน ที่ไม่เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา ไม่ต้องใช้วัสดุที่มีอัตราการทนไฟตามที่กำหนดไว้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ