Loading

เปิดสถิติ พื้นที่ก่อสร้าง ทั่วปท. ไตรมาสแรกปี49 ลดทั้งระบ

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2549
เปิดสถิติ พื้นที่ก่อสร้าง ทั่วปท. ไตรมาสแรกปี49 ลดทั้งระบบ

                    สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เอกชนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลงตามเทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง ช่วงไตรมาสที่ 1/2549 (มกราคม-มีนาคม 2549) เฉพาะท้องที่ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้จำนวนรายลด-พท.ก่อสร้างเพิ่มไตรมาสที่หนึ่งของปี 2549 มีเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 41,434 ราย เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 36,469 ราย คิดเป็นพื้นที่ 17.02 ล้านตารางเมตร และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 4,965 ราย โดยเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ำมัน ป้ายโฆษณา ฯลฯ คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 307,467 ตารางเมตร และประเภททางระบายน้ำ ถนน รั้ว/กำแพง ฯลฯ คิดเป็นความยาวทั้งสิ้น 546,996 เมตร

 

                    ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.4) ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.6 ได้รับอนุมัติให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

 

 

                    พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนลดลงร้อยละ 16.3 แต่มีพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2548 พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 28.4 แต่มีพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4

 

                    สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.2) ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 0.8 ได้รับอนุมัติให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 45.6 และพื้นที่ก่อสร้างลดลงทั้งในส่วนที่คิดเป็นพื้นที่ ลดลงร้อยละ 18.5

 

                    สร้างที่อยู่อาศัยเพิ่ม-โรงแรมชะลอตัวอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างในไตรมาสที่หนึ่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นอาคารโรงเรือนเพื่ออยู่อาศัยโดยมีพื้นที่รวม 13.40 ล้านตารางเมตร (ร้อยละ 78.8) ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น ส่วนอาคารโรงเรือนที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์มีพื้นที่รวม 1.52 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน มีพื้นที่รวม 1.42 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 เป็นการก่อสร้างโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นพื้นที่ 200,479 ตารางเมตร และเป็นการก่อสร้างเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข จำนวน 84,095 ตารางเมตรเท่านั้น

 

                    เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี 2548 พบว่าอาคารโรงเรือนมีพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยมีพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปี 2548 การก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 18.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2548

 

                    ส่วนการก่อสร้างโรงแรม หอพัก และภัตตาคาร ลดลงมากที่สุดร้อยละ 54.8 และร้อยละ 52.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี 2548

 

                    สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าสิ่งก่อ สร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมีความยาว ของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง โดยรวมลดลง ร้อยละ 18.9 และร้อยละ 23.1 ทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปี 2548 ตามลำดับ

 

                    ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่เป็นพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวมลดลง เช่นเดียวกันคือ ลดลงร้อยละ 18.5 และร้อยละ 24.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปี 2548 ตามลำดับ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ