Loading

เปิดร่างพ.ร.บ.ตั้งจังหวัดใหม่ สุวรรณภูมิมหานค

วันที่ : 21 มิถุนายน 2549
เปิดร่างพ.ร.บ.ตั้งจังหวัดใหม่ สุวรรณภูมิมหานคร

                    *หมายเหตุ* - สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.สุวรรณภูมิมหานคร ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อยกสถานะพื้นที่รอบท่าอากาศยานสากุลกรุงเทพแห่งใหม่ หรือสนามบินสุวรรณภูมิ ขึ้นเป็นจังหวัดเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบิน รองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ทั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติตามที่เสนอ

 

                    **สาระสำคัญของร่างกฎหมาย1.กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใช้ชื่อว่า ""สุวรรณภูมิมหานคร""2.พื้นที่ของสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 6)

 

                    รวมเนื้อที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งเป็นสุวรรณภูมิมหานคร จำนวนเนื้อที่ 521,789 ตารางกิโลเมตร หรือ 326,118.125 ไร่ แบ่งออกเป็น- พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ เต็มทั้งจำนวน จำนวนเนื้อที่ 176.349 ตารางกิโลเมตร หรือ 110,218.125 ไร่

 

                    - พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย พื้นที่ของอำเภอบางพลี และกิ่งอำเภอบางเสาธง เต็มทั้งจำนวน จำนวนเนื้อที่ 345.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 215,900 ไร่

 

                    3.การบริหารงานของสุวรรณภูมิมหานคร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้3.1 ระยะแรก กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้3.1.1 กำหนดให้สุวรรณภูมิมหานครมีฐานะเป็นจังหวัด (ร่างมาตรา 77)3.1.2 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสุวรรณภูมิมหานคร ให้สามารถตอบสนองการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำหนดให้สุวรรณภูมิมหานครบริหารงานโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง ซึ่งเป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกติโดยทั่วไป และได้รวมอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมาเป็นอำนาจหน้าที่ของสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 42)3.1.3 โครงสร้างของสุวรรณภูมิมหานคร(1) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสุวรรณภูมิมหานครจำนวน 30 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 20 คน

 

                    ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้งจำนวน 5 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประธานแต่งตั้ง จำนวน 4 คน โดยมีระยะเวลาการบริหาร 4 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กรณีมีความจำเป็นคณะรัฐมนตรีมีอำนาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 4 ปี (ร่างมาตรา 78 และร่างมาตรา 102)

 

                    (2) ให้สุวรรณภูมิมหานครมีผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานครคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสุวรรณภูมิมหานครแต่งตั้ง (ร่างมาตรา 86)

 

                    3.1.4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสุวรรณภูมิมหานครมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญคือ กำหนดนโยบาย กำหนดมาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติแผนงาน โครงการ งบประมาณ กำหนดระเบียบการบริหารงานของสุวรรณภูมิมหานครและกำกับดูแลการบริหารงานของสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 82)

 

                    3.1.5 กำหนดให้การคลัง การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การตรวจสอบภายใน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การวางแผนพัฒนา ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลนครปฏิบัติ หรือตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 83)

 

                    3.1.6 กำหนดให้ผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานครมีอำนาจหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการแผนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งรองผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสุวรรณภูมิมหานคร บริหารงานบุคคลของสุวรรณภูมิมหานคร วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสุวรรณภูมิมหานคร กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ร่างมาตรา 90-91 และร่างมาตรา 26)

 

                    3.1.7 กำหนดให้สุวรรณภูมิมีรายได้ จากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนจากภาครัฐ หรือเอกชน รายได้จากการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นหรือกิจการพาณิชย์ (ร่างมาตรา 92)

 

                    3.1.8 กำหนดให้มีการจัดตั้งเขตลาดกระบังและเขตประเวศเป็นเทศบาลนครลาดกระบัง และเทศบาลนครประเวศเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยเทศบาลมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และให้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการสุวรรณภูมิมหานคร รวมทั้งกำหนดสถานภาพสมาชิกสภาเขตลาดกระบังและสมาชิกสภาเขตประเวศ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครลาดกระบัง และสมาชิกสภาเทศบาลนครประเวศที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลาดกระบัง และสมาชิกสภาเทศบาลนครประเวศภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 95)

 

                    3.1.9 กำหนดให้กรุงเทพมหานครโอนอำนาจหน้าที่ภารกิจในการจัดการสาธารณะที่ดำเนินการในเขตลาดกระบัง และเขตประเวศ ตลอดจนบรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง เงินงบประมาณ และเงินอุดหนุน ไปเป็นของเทศบาลนครลาดกระบังและเทศบาลนครประเวศ รวมทั้งให้โอนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครของเขตลาดกระบังและเขตประเวศมาเป็นพนักงานเทศบาลนครลาดกระบังและเทศบาลนครประเวศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจ (ร่างมาตรา 97)

 

                    3.1.10 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสิ้นสุดอำนาจหน้าที่ในเขตสุวรรณภูมิมหานคร และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้องเงินงบประมาณ และเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเฉพาะในเขตสุวรรณภูมิมหานคร ไปเป็นของสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 98)

 

                    3.1.11 กำหนดให้รายได้ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุวรรณภูมิมหานคร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอำนาจและหน้าที่จัดเก็บและจัดสรรให้สุวรรณภูมิมหานครตามมาตรา 92 (3) (ร่างมาตรา 99)

 

                    3.1.12 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในเขตสุวรรณภูมิมหานครต้องให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับสุวรรณภูมิมหานครในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (ร่างมาตรา 100)

 

                    3.1.13 ให้ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคโอนอำนาจหน้าที่ ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ดำเนินการในเขตสุวรรณภูมิมหานคร ตลอดจนบรรดาทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้องเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และข้าราชการ ลูกจ้าง ไปเป็นของสุวรรณภูมิมหานคร และให้จัดตั้งอำเภอบางพลี และกิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตบางพลี และเขตบางเสาธง ตามลำดับ โดยให้ขึ้นตรงกับสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 103)

 

                    3.1.14 กำหนดสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ของจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตเลือกตั้ง อำเภอบางพลี และกิ่งอำเภอบางเสาธง และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง และเขตประเวศ (ร่างมาตรา 104 ร่างมาตรา 105 และร่างมาตรา 106)

 

                    3.1.15 กำหนดให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขตสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 107)

 

                    3.1.16 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่หลายหน่วยงานในเขตสุวรรณภูมิมหานครสิ้นสภาพไป และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน และพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไปเป็นของสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 108)

 

                    3.2 ระยะต่อไป เมื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีสาระสำคัญ ดังนี้3.2.1 กำหนดให้แบ่งพื้นที่การบริหารสุวรรณภูมิมหานครเป็นเขตและแขวง (ร่างมาตรา 9)3.2.2 กำหนดให้การบริหารสุวรรณภูมิมหานคร ประกอบด้วยสภาสุวรรณภูมิมหานคร นายกสุวรรณภูมิมหานคร และสภาที่ปรึกษา โดยมีองค์ประกอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนด (ร่างมาตรา 11-ร่างมาตรา 37)

 

                    3.2.3 ให้นายกสุวรรณภูมิมหานครควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของสุวรรณภูมิมหานครตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสุวรรณภูมิมหานคร และให้มีปลัดสุวรรณภูมิมหานครคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานเจ้าของสุวรรณภูมิมหานครรองจากนายกสุวรรณภูมิมหานคร โดยรับผิดชอบดูแลข้าราชการประจำของสุวรรณภูมิมหานครให้เป็นไปตามนโยบายหรือตามที่นายกสุวรรณภูมิมหานครมอบหมาย (ร่างมาตรา 38)

 

                    3.2.4 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการสุวรรณภูมิมหานครคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ""ก.ส."" เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของสุวรรณภูมิมหานคร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งตลอดจนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนด และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างมาตรา 39)

 

                    3.2.5 ให้สุวรรณภูมิมหานครบริหารงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ให้ทั่วถึงโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตสุวรรณภูมิมหานครตามที่กำหนด (ร่างมาตรา 42)

 

                    3.2.6 กำหนดให้สุวรรณภูมิมหานครมีอำนาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายตามที่กำหนด (ร่างมาตรา 45)

 

                    3.2.7 กำหนดที่มาของรายได้และรายรับสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 47 และมาตรา 48)3.2.8 ให้รัฐจัดสรรภาษีและอากรที่รัฐจัดเก็บได้ในพื้นที่สุวรรณภูมิมหานครในแต่ละปี นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ให้แก่สุวรรณภูมิมหานครในจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเป็น เพื่อให้สุวรรณภูมิมหานครสามารถจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา 47)

 

                    3.2.9 กำหนดวิธีการบริหารงานประมาณของสุวรรณภูมิมหานคร (ร่างมาตรา 45 ถึงร่างมาตรา 59)3.2.10 กำหนดให้เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกสุวรรณภูมิมหานคร รองนายกสุวรรณภูมิมหานคร ประธานสภาสุวรรณภูมิมหานคร รองประธานสภาสุวรรณภูมิมหานครประธานสภาที่ปรึกษา สมาชิกสภาที่ปรึกษา เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ร่างมาตรา 60)

 

                    3.2.11 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของสุวรรณภูมิ

มหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (ร่างมาตรา 61 ถึงร่างมาตรา 67)

 

                    3.2.12 กำหนดให้สุวรรณภูมิมหานครต้องส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 65)

 

                    3.2.13 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสุวรรณภูมิมหานคร และระหว่างสุวรรณภูมิมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ร่างมาตรา 66 ถึงร่างมาตรา 73)

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ