Loading

สผ.บีบลงทุนตึกสูง-จัดสรรเพิ่มกฎทำ EIA

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2549
สผ.บีบลงทุนตึกสูง-จัดสรรเพิ่มกฎทำ EIA

                    สผ.ส่งสัญญาณดีเวลอปเปอร์ เล็งคุมเข้มการจัดทำ EIA โครงการตึกสูง-บ้านจัดสรร กำหนดเกณฑ์หลักเพิ่ม

 6 ข้อ  ให้นำน้ำเสียมา รีไซเคิลใช้ใหม่ ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1 ตร.ม. ต่อผู้อยู่อาศัย 1 คน อยู่ติดคูคลองสาธารณะต้องปรับสภาพภูมิทัศน์ ส่วนปมปัญหาระยะถอยร่น 6 เมตร-ระบบป้องกันไฟ เตรียมเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการชี้ขาดอีกรอบ

 

                    ผู้สื่อข่าว ""ประชาชาติธุรกิจ"" รายงานว่า เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ โดยเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากแนว ทางการจัดทำรายงานอีไอเอ ฉบับเดือนสิงหาคม 2542 รวม 6 ประเด็นหลัก

ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารายงานอีไอเอในปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่งบางประเด็นได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ จึงต้องการระดมความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดทำรายงานอีไอเอเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล

 

                    สำหรับประเด็นการพิจารณารายงานอีไอเอ ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้กำหนดเป็นแนวทางเพิ่มเติม

จากปี 2542 ประกอบด้วย 1.การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล โดยให้โครงการพิจารณานำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการเป็นประจำทุก 1 เดือน จากเดิม 4 เดือน 2.การกำจัดขยะมูลฝอยภายในโครงการ โดยให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งจัดที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ3.การกำหนดให้โครงการที่อยู่อาศัยรวม โรงแรม โรงพยาบาล ที่มีจำนวนอาคารตั้งแต่ 2 อาคารขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกัน และมีพื้นที่ใช้สอยของอาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป ถือเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก ต้องดำเนินการดังนี้ 3.1 กำหนดระยะถอยร่อนจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร 3.2 กำหนดระบบป้องกันเพลิงไหม้และเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ระบุให้อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตร.ม.ต้องจัดให้มี

 

                    ทั้งนี้ ในส่วนนี้มีข้อเสนอระบุให้ชัดเจนเลยว่าต้องจัดให้มีอะไรบ้าง ในการนี้ได้ร่างแนวทางนำเสนอ โดยกำหนดให้มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าระบบสำรองน้ำดับเพลิงแต่ละอาคารเพื่อการดับเพลิงได้นาน 30 นาที ฯลฯ

                   

                    โดยประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพิ่งจะกำหนดเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานอีไอ

เอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการคอนโดฯจำนวนมากคัดค้าน เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบโครงการ วางแผนด้านการตลาดและการขายไว้ล่วงหน้า โดยอิงตามกฎระเบียบเดิมและแนวทางการพิจารณารายงานอีไอเอเดิม จึงต้องการให้ สผ.ผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะถอยร่น และระบบป้องกันเพลิงไหม้ให้ก่อน  4.การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 1 ตร.ม.ต่อผู้อยู่อาศัย 1 คน และพื้นที่สีเขียวดังกล่าวต้องจัดให้มีบริเวณชั้นพื้นดินเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 50% อีก 50% ให้เป็นพื้นที่สีเขียว อาทิ สวนหย่อมบนอาคาร ส่วนกรณีโครงการจัดสรรที่ดิน ต้องจัดให้มีสวนสาธารณะไม่น้อยกว่า 5% ของพื้นที่จำหน่าย 5.กรณีพื้นที่โครงการอยู่ติดกับคูคลองธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ การจัดทำรั้วด้านที่ติดกับคูคลองธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้จัดทำเป็นรั้วโปร่งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความสูงของรั้วทั้งหมด และจัดภูมิสถาปัตย์ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และ 6.กรณีพื้นที่โครงการมีคูคลองธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้จัดทำสะพานแทนการก่อสร้างทางลอด

 

                    ส่วนประเด็นอื่นๆ มี 1.การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ต้องมีมาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้มากกว่าก่อนพัฒนาโครงการ โดยเลือกใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นไปได้ 2.ระบบป้องกันอัคคีภัย ให้แสดงแผนผังทางหนีไฟ ความสะดวกในการเข้าดับเพลิง 3.การจราจร ให้ประเมินผลกระทบด้านการจราจรกรณีเลวร้ายที่สุด ต้องจัดให้มีผิวจราจรเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออก ฯลฯ ระบบระบายอากาศ กลิ่น ควัน และไอร้อน  4.การใช้ที่ดิน ให้แสดงหนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดผังเมืองรวม ข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดตามกฎหมายอื่น 5.ระบบไฟฟ้าและพลังงาน ให้แสดงรายละเอียดมาตรการและวิธีการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน 6.การก่อสร้าง ให้แสดงรายละเอียดวิธีการขุดดิน การจัดการดินจากการก่อสร้างชั้นใต้ดิน กรณีก่อสร้างในบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นหรือมีอาคารข้างเคียง ให้ใช้เสาเข็มเจาะหรือวิธีการอื่นแทนเข็มตอก7.ให้สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนด้านสังคมและเศรษฐกิจ กรณีเกิดการร้องเรียนโครงการ ให้แก้ไขผลกระทบในประเด็นที่ผู้ร้องเรียนห่วงกังวล 8.เรื่องอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร เช่น เปลี่ยนจากคอนโดฯเป็นโรงแรม จะต้องแสดงเอกสารว่าเจ้าของห้องชุดยินยอมให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ