Loading

เอกชนเฮกฎสวล.ใหม่ส่อเลื่อนใช

วันที่ : 30 เมษายน 2549
เอกชนเฮกฎสวล.ใหม่ส่อเลื่อนใช้

                    นางนิศานาถ สถิรกุล รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ (คชก.) เปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา สผ.ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

 

                    อย่างไรก็ดีมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ไม่ต่ำกว่า 100 ราย ทั้งนี้เพื่อช่วยกันสะท้อนปัญหาจากทุกด้านที่ได้รับผลกระทบต่อการบังคับใช้มติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่กำหนดเพิ่มเติมให้อาคารชุดนอกจากจะมีขนาด 80 ห้องชุดต้องยื่นขออนุญาตจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้ว หากพบว่าที่ดินแปลงเดียวกันมีอาคารตั้งแต่2อาคารรวมกันพื้นที่ใช้สอย10,000 ตารางเมตรขึ้นไปถือว่าเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ให้เว้นระยะถอยร่น 6 เมตรจากเดิม 3 เมตร และต้องทำระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติมโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าจะยังคงประกาศใช้ต่อไปและไม่ยกเลิก แต่อาจจะมีการยืดหยุ่นให้บ้าง โดยจะรวบรวมปัญหาทั้งหมด มา

หารือร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทยอีกครั้ง และจะนำเข้าสู่การประชุมบอร์ดคชก.ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ว่า จะหาทางออกอย่างไร จะเลื่อนระยะเวลาการบังคับใช้ ออกไป ตามข้อเรียกร้องของเอกชน รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธิการวุฒิสภาที่มีความเห็นว่าควรเลื่อนใช้บังคับมติEIA ใหม่ดังกล่าวออกไปไม่เกิน 180 วัน หลังจากประกาศใช้หรือไม่เพื่อให้เอกชนได้ปรับตัว

 

                    ""ฐานเศรษฐกิจ""ได้สอบถามนางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อกรณีการเลื่อนประกาศใช้กฎEIAใหม่ดังกล่าว ก็ได้รับคำตอบว่า ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งออกเป็นมติเพิ่มเติมเพื่อประกาศใช้ บอร์ดคชก.สามารถ ใช้ดุลยพินิจเป็นรายกรณีให้ถือปฏิบัติด้วยช้ำไป หากมองว่าอาคารเหล่านั้นมีผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ผู้อยู่อาศัยในอาคารตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แต่ทั้งนี้ เมื่อเกิดผลกระทบ ก็จะหาทางช่วยเหลือ อาทิ เลื่อนระยะเวลาใช้บังคับ แต่จะขึ้นอยู่กับบอร์ดคชก.ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

 

                    นอกจากนี้แล้ว แหล่งข่าวจากสผ.ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้กำหนดระยะเวลา 120 วัน 180 วัน และ 1ปี ที่จะเลื่อนการบังคับใช้มติดังกล่าว เพื่อให้บอร์ดคชก.ชี้ขาด แต่เข้าใจว่าไม่น่าจะเกิน 180 วัน แต่จะนับจากวันไหนนั้นต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อาทิ วันที่มีมติ คือเดือนพฤศจิกายน วันที่ 1 ธันวาคม คือวันที่ประกาศใช้ หรือ เดือนมกราคมที่มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทที่ปรึกษารับทำEIA

 

                    ในขณะที่ นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทยกล่าวว่า เสนอให้สผ.เลื่อนระยะเวลาการประกาศใช้กฎใหม่ออกไป 180 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัว เพราะที่ผ่านมาได้ซื้อที่ดินและให้สถาปนิกออกแบบไปแล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบมากต่อต้นทุน นอกจากนี้แล้วในระยะยาวหากจะมีการใช้กฎระเบียบดังกล่าวจริง ควรหารือร่วมกันกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกทม. เพราะเอกชนผู้ปฎิบัติได้รับผลกระทบมาก เพราะยื่นขออนุญาตแต่ละแห่งมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกัน และในที่สุดแล้วตนไม่อยากให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องต่อศาลปกครองตามมา

 

                    สอดคล้องกับผู้แทนจากบริษัทแอล.พี.เอ็น.จำกัด(มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่าเห็นด้วยที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ควรประชาสัมพันธ์และมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวมากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาบอร์ดคชก.มีมติอะไรไม่ว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯลฯ เอกชนก็ยินดีปฏิบัติตาม แต่มติดังกล่าวที่ออกมาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และมีผลกระทบในวงกว้างกับเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ ที่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น จนผู้บริโภคที่ต้องการอาคารชุดระดับราคา 1-3 ล้านบาท ที่ขายดีในกทม.จะไม่สามารถพัฒนาได้เลย ดังนั้นเสนอว่าควรเลื่อนระยะเวลาการบังคับใช้ออกไป หากจะประกาศใช้ควรศึกษาให้ถ่องแท้ถึงผลกระทบที่ตามมา อีกทั้งควรพิจารราว่ามติดังกล่าวขัดแย้งกับกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกทม.หรือไม่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ