Loading

ผลสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทั่ว ปท. โครงการเชิงพาณิชย์ลดฮว

วันที่ : 10 เมษายน 2549
ผลสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทั่ว ปท. โครงการเชิงพาณิชย์ลดฮวบ

                    สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เอกชนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม หรือตัดแปลง ตามเทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างช่วงไตรมาสที่ 4/2548 (ตุลาคม-ธันวาคม 2548) เฉพาะท้องที่ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้

 

                    จำนวนผู้ได้รับอนุมัติ-พท.ก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ของปี 2548 มีเอกชนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้างจำนวน 52,689 ราย เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 43,556 ราย คิดเป็นพื้นที่ 14.63 ล้านตารางเมตร และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 9,133 ราย โดยเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ำมัน ป้ายโฆษณา ฯลฯ คิดเป็นพื้นที่ 377,456 ตารางเมตร และประเภททางระบายน้ำ ถนน รั้ว/กำแพง ฯลฯ คิดเป็นความยาวทั้งสิ้น 674,620 เมตร

 

                    สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนนั้น พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 98.1 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 1.9 ได้รับอนุมัติให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนและพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 6.0 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2547 พบว่าทั้งจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างและพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.0 และร้อยละ 1.0 ตามลำดับ

 

                    ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ และร้อยละ 0.3 ได้รับอนุมัติให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และพื้นที่ก่อสร้างทั้งในส่วนที่คิดเป็นพื้นที่ เช่น ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ำมัน และป้ายโฆษณา เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 พื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่คิดเป็นความยาว เช่น ทางระบายน้ำ ถนน รั้วกำแพง เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2547 พบว่าจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 โดยพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 และความยาวของสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

 

                    ประเภทของสิ่งก่อสร้างอาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 นั้น ส่วนใหญ่เป็นอาคารโรงเรือนเพื่ออยู่อาศัยโดยมีพื้นที่รวม 9.87 ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 67.5 ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน ทั้งสิ้น ส่วนอาคารโรงเรือนที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์มีพื้นที่รวม 1.96 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่รวม 1.33 ล้านตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 เป็นการก่อสร้างโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นพื้นที่ 443,329 ตารางเมตร และเป็นการก่อสร้างเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขจำนวน 163,494 ตารางเมตรเท่านั้น

 

                    เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี 2547 พบว่าอาคารโรงเรือนมีพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวม ลดลง โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์มีพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติลดลงมากที่สุดร้อยละ 25.2 และลดลงร้อยละ 13.9 เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปี 2547 ส่วนการก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 55.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2547

 

                    สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ำ ซึ่งมีความยาวรวม 381,451 เมตร หรือร้อยละ 56.5 เป็นถนนยาว 137,496 เมตร (ร้อยละ 20.4) และเป็นประเภทรั้ว/กำแพงยาว 134,878 เมตร (ร้อยละ 20.0) สำหรับลานจอดรถได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่ 189,324 ตารางเมตร (ร้อยละ 50.2) และป้ายโฆษณาได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่ 70,941 ตารางเมตร หรือร้อยละ 18.8

 

                    เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี2547 ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนที่เป็นพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 25.2 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี 2547 ตามลำดับ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ