Loading

จับตายอดอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ปี'49สะดุ

วันที่ : 5 เมษายน 2549
จับตายอดอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ปี'49สะดุด

                สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 4 ของปี 2548 (ต.ค.-ธ.ค.48) ว่า มีเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ ต่อเติมหรือดัดแปลงและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  52,689 ราย เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือน 43,556 ราย คิดเป็นพื้นที่ 14.63 ล้านตารางเมตร  และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 9,133 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 377,456 ตร.ม. และประเภททางระบายน้ำ ถนน รั้ว กำแพง คิดเป็นความยาวทั้งสิ้น 674,620 เมตร

 

                โดยพบว่า ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำการก่อสร้างอาคารโรงเรือนใหม่มีสัดส่วนสูงถึง 98.1% และ 1.9% ได้รับอนุมัติให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนและพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างลดลง 6% และ 4.2% ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2547 พบว่า ทั้งจำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติและพื้นที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างลดลง 4% และ 1% ตามลำดับ

 

                สำหรับประเภทของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ ส่วนใหญ่เป็นอาคารโรงเรือนเพื่อที่อยู่อาศัย พื้นที่ 9.87 ล้านตร.ม.คิดเป็น 67.5% ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.8% และหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 47 ลดลง 7.2% ส่วนอาคารโรงเรือนที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ มีพื้นที่ 1.96 ล้านตร.ม.หรือคิดเป็น 13.4% โดยได้รับอนุมัติลดลงมากที่สุดเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาถึง 25.2% และ 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 47 เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานมีพื้นที่รวม 1.33 ล้านตร.ม.หรือคิดเป็น 9.1% เทียบไตรมาสที่ผ่านมาลดลง 24% และเพิ่มขึ้น 13.7% ช่วงเดียวกันปี 47 เป็นการก่อสร้างโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นพื้นที่ 443,329 ตร.ม.เทียบไตรมาสที่ผ่านมาลดลง 7.1% แต่เพิ่มขึ้น 63.3 % ช่วงเดียวกันของปี 47 และเป็นการก่อสร้างเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข จำนวน 163,494 ตร.ม.เพิ่มขึ้นมากขึ้น 55.8% และ 208.6% ตามลำดับ

 

                ขณะที่สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ 99.7% ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างใหม่ และ 0.3% ได้รับอนุมัติให้ต่อเติมหรือดัดแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 8.7% และพื้นที่ก่อสร้างทั้งในส่วนที่คิดเป็นพื้นที่ (ลานจอดรถ สนามกีฬา ปั๊มน้ำมัน และป้ายโฆษณา) เพิ่มขึ้น 7.2% ความยาวเพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 47 ทั้งนี้ สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ำซึ่งมีความยาว 381,451 เมตร หรือ 56.5% เป็นถนนยาว 137,496 เมตรหรือ 20.1% เป็นต้น

 

                เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนมีความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้

รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวม เพิ่มขึ้น 22.1% และเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 47 ส่วนสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ที่เป็นพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโดยรวมเพิ่มขึ้น 7.2% และ 25.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี 47

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ