Loading

รามคำแหง ทำเลศักยภาพใหม่

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2562
"รามคำแหง" เป็นทำเลศักยภาพแห่งใหม่ที่มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิ เนียมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้มีโครงการรถไฟฟ้าถึง 3 สาย ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ- มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรง และบริเวณราม คำแหงยังอยู่ในเส้นทางเดินรถของรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ที่สถานีรามคำแหงอีกด้วย
           "รามคำแหง" เป็นทำเลศักยภาพแห่งใหม่ที่มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิ เนียมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริเวณนี้มีโครงการรถไฟฟ้าถึง 3 สาย ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ- มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรง และบริเวณราม คำแหงยังอยู่ในเส้นทางเดินรถของรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ที่สถานีรามคำแหงอีกด้วย
            พนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทยจำกัด เปิดเผยว่า จำนวนอุปทานคอนโดมิ เนียม บริเวณรามคำแหง ณ กลางปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 14,750 หน่วยโดยคอนโดมิ เนียมในบริเวณนี้มีจำนวนอุปทานใหม่เกิดขึ้นมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 อันเนื่องมาจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิ เนียมและเริ่มเปิดขายมากขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 โดยในปี 2560 มีอุปทานใหม่คอนโดมิเนียมเปิดขายสูงถึง 3,658 หน่วย ส่วนปี 2561 มีอุปทานใหม่เปิดขาย 2,661 หน่วย และ ณ ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 มีอุปทานใหม่เปิดขายประมาณ 2,236 หน่วย คาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในบริเวณนี้สูงถึง 6,000 หน่วย
            กลางปี 2562 คอนโดมิเนียม บริเวณรามคำแหงมีจำนวนหน่วยขายสะสมสูงถึง 12,370 หน่วย จากจำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายทั้งสิ้น 14,750 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 83.9 มีจำนวนคอนโดมิ เนียมเหลือขายประมาณ 2,380 หน่วย
            จำนวนหน่วยขายคอนโดมิเนียมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีจำนวนหน่วยขาย สูงถึงปีละ 2,500 หน่วย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีศักยภาพส่งผลทำให้มีกลุ่ม ผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งคนไทยและต่างชาติ โดย ต่างชาติที่สนใจและเป็นกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิ เนียมในบริเวณนี้ คือ ชาวจีน และชาวสิงคโปร์ ทั้งนี้เนื่องจากคอนโดมิเนียมในบริเวณรามคำแหงยังมีราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับคอนโดมิเนียมบริเวณถนนรัชดาภิ เษกที่มีระดับราคาขายสูงขึ้นถึงตารางเมตรละ 150,000 บาท
            ผลวิจัยของไนท์แฟรงค์ ประเทศไทยเกี่ยวกับระดับราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณรามคำแหงพบว่าราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องกลางปี 2562 ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีมีระดับราคาขายอยู่ที่ 98,323 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 74,292 บาท ต่อตารางเมตร
            ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิ เนียมจากปี 2557 ถึง กลางปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 5 ปี (Com- pound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 7.2 ต่อปี โดยราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมระดับเกรดบีมีราคาขายปรับตัวสูงที่สุดในปี 2560 โดยปรับตัวขึ้นในอัตราร้อยละ 10.5 จากปี 2559
            ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิ เนียมเกรดซีในบริเวณรามคำแหง ณ กลางปี 2562 มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 63,705 บาท ต่อตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53,402 บาท ต่อตารางเมตรค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมจากปี 2557 ถึง กลางปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 5 ปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ