Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2562

วันที่ : 4 ตุลาคม 2562
ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2562 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 126.9 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เมื่อจาแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า
? กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.1 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
? ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.5 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน(YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดัชนีราคาบ้านจัดสรร อื่นๆ