วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
English | Thai 

เกี่ยวกับ REIC > คณะกรรมการ


     
ประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

 
 
นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ

 
     
คณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการ
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายประทีป กีรติเรขา
กรรมการ
อธิบดีกรมที่ดิน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
อธิบดีกรมบังคับคดี

นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
กรรมการ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


กรรมการ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
กรรมการ
นายกสมาคมอาคารชุดไทย

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
กรรมการ
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย


นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์