วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
English | Thai 

เกี่ยวกับ REIC > คณะกรรมการ


     
ประธานกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

 
 
นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการ

 
     
คณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายอำนวย ปรีมนวงศ์
กรรมการ
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายประยูร รัตนเสนีย์
กรรมการ
อธิบดีกรมที่ดิน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการ
อธิบดีกรมบังคับคดี

นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายภุชพงค์ โนดไธสง
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
กรรมการ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว
กรรมการ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
กรรมการ
นายกสมาคมอาคารชุดไทย

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
กรรมการ
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย


นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์