25 - 27 ต.ค. 54     REIC Real Estate Certification Program รุ่นที่ 1 การใช้ข้อมูลเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย
  วัน : วันพุธที่ 25-27 ตุลาคม 2554
สถานที่ : โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปรีชญา โทร 0-2202-1518, คุณพิชญา โทร 0-2202-1578

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ท่านละ 9,800 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรก)
พิเศษ หน่วยงานใดสมัครเข้าอบรม 3 ท่าน ท่านที่ 3 จ่ายเพียงครึ่งราคา
สมัครและชำระภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 รับของสมมนาคุณฟรี


สั่งซื้อสินค้าและบริการได้ที่ REIC Shop คลิกที่นี่


สัมมนาวิชาการประจำปี 2554 อสังหาริมทรัพย์ หลังเปลี่ยนรัฐบาล วันพุธที่ 14 กันยายน 2554  โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯกำหนดการอบรมหลักสูตร
REIC Real Estate Certification Program รุ่นที่ 1
"การใช้ข้อมูลเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
……………………………..

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554
   
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
   
9.00 – 9.15 น. พิธีเปิด
   
9.15 – 12.00 น. การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย คุณสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 – 16.00 น. การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาค และวัฎจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย คุณวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
   
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554
   
9.00 – 12.00 น. กฎหมายกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย คุณอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 – 16.00 น. การใช้ข้อมูลการเงินเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
   
   
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554
   
9.00 – 12.00 น. การออกแบบรับผังเมืองใหม่
โดย อาจารย์อัศวิน พิชญโยธิน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   
13.00 – 16.00 น. Case Study การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
โดย คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
   
16.00 – 21.00 น. มอบประกาศนียบัตรและรับประทานอาหารร่วมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณปรีชญา โทร 0-2202-1518, คุณพิชญา โทร 0-2202-1578
   
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)