Real Estate News
 
      ผังเมืองเปิดลายแทงที่ดินแนวรถไฟฟ้าว่างตรึม   ( November 19, 2007 )
 

ด่วน ! พื้นที่ว่างแนวรถไฟฟ้ายังเหลืออีกตรึม สำหรับใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น 10% ก่อสร้างได้ทั้งอาคารสูง คอนโดฯ โรงงาน พาณิชยกรรม สำนักผังเมือง กทม.ปิ๊งจัดทำดาต้าเบสครบถ้วนทั้ง 50 เขตสำหรับเป็นคู่มือขอใบอนุญาตก่อสร้าง

         

แหล่งข่าวจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบัน ที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ทางสำนักผังเมืองได้ทำรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแจ้งจำนวนยอดคงเหลือของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของที่ดินแต่ละประเภทในแต่ละบริเวณของพื้นที่เขตทั้ง 50 เขตที่ให้โควตาไว้

         

ข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าว จะมีประโยชน์สำหรับประกอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือประกอบการกิจการอื่น เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างกิจกรรมอื่นนั้น จะเหลือเป็นพื้นที่สำหรับการก่อสร้างจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายจะเป็นการควบคุมความหนาแน่นการก่อสร้างอาคารไปด้วย เพราะที่ผ่านมามีการอนุญาตก่อสร้างไปโดยที่ไม่รู้ว่าในแต่ละบล็อกเหลือพื้นที่ก่อสร้างอยู่เท่าไหร่

         

"เท่าที่รวบรวมรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตั้งแต่ผังเมืองประกาศใช้จนถึงขณะนี้พบว่าโดยรวมทั้ง 50 เขต ยังมีพื้นที่สำหรับใช้เพื่อกิจการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวมอยู่มากพอสมควร คำว่ากิจการอื่น เช่น อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว โรงงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวม"

         

จากการสำรวจพื้นที่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจะเกาะบริเวณแนวรถไฟฟ้าใต้ดินและบีทีเอสตัดผ่าน เช่น เขตพญาไท อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) 4 บริเวณ ได้แก่ ("ย." หมายถึงอยู่อาศัย) บล็อก ย.9-9 เหลือ 64,103.75 ตร.ม. ย.9-11 เหลือ 67,583.84 ตร.ม. ย.9-13 เหลือ 225,407.18 ตร.ม. ย.9-15 เหลือ 228,562.88 ตร.ม. ย.10-2 เหลือ 169,516.84 ตร.ม. พื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง) 1 บริเวณ พ.3-4 เหลือ 56,485.47 ตร.ม. ("พ." หมายถึงพื้นที่พาณิชยกรรม)

         

เขตราชเทวี ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% มีพื้นที่สีน้ำตาล 2 บริเวณได้แก่   บล็อก ย.9-21 เหลือ 23,914.13 ตร.ม. ย.10-3 เหลือ 3,739.53 ตร.ม. พื้นที่พาณิชยกรรม 4 บริเวณ พ.3-13 เหลือ 14,573.29 ตร.ม. พ.3-15 เหลือ 90,378.82 ตร.ม. พ.4-5 เหลือ 206,476.15 ตร.ม. พ.5-1 เหลือ 132,800.44 ตร.ม. เขตปทุมวัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% มีพื้นที่สีน้ำตาล 1 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.10-6 เหลือ 43,341.65 ตร.ม. พื้นที่พาณิชยกรรม 4 บริเวณ พ.3-18 เหลือ 118,250.92 ตร.ม. พ.3-24 เหลือ 3,825.30 ตร.ม. พ.5-2 เหลือ 259,375.34 ตร.ม. พ.5-5 เหลือ 6,466.91 ตร.ม.

         

เขตบางซื่อ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น 10% เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) 2 บริเวณ ย.5-5 เหลือ 224,645.83 ตร.ม. ย.7-3 เหลือ 57,086.17 ตร.ม. สีน้ำตาล 5 บริเวณ ย.8-1 เหลือ 254,358.01 ตร.ม. ย.8-2 เหลือ 126,216.27 ตร.ม. ย.8-3 เหลือ 45,825.76 ตร.ม. ย.9-1 เหลือ 213,756.38 ตร.ม. ย.9-3 เหลือ 121,074.90 ตร.ม. พื้นที่พาณิชยกรรมมี 1 บริเวณ พ.3-3 เหลือ 18,651.47 ตร.ม. พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) มี 1 บริเวณ อ.2-2 เหลือ 7,483.87 ตร.ม.

         

เขตบางรัก ให้เพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม 2 บริเวณได้แก่ บล็อก พ.3-21 เหลือ 65,998 ตร.ม. พ.5-6 เหลือ 446,049.99 ตร.ม. เขตสาทร ให้เพื่อกิจการอื่นได้ไม่เกิน 10% เป็นพื้นที่สีน้ำตาล 5 บริเวณคือ บล็อก ย.8-17 เหลือ 17,136.30 ตร.ม. ย.9-31 เหลือ 12,535.65 ตร.ม. ย.9-38 เหลือ 88,058.20 ตร.ม. บ.10-13 เหลือ 185,653.03 ตร.ม. ย.10-15 เหลือ 248,853.52 ตร.ม. พื้นที่พาณิชยกรรมมี 3 บริเวณ พ.3-26 เหลือ 12,220.50 ตร.ม. พ.3-27 เหลือ 132,306.98 ตร.ม. พ.5-7 เหลือ 91,747.48 ตร.ม.

         

เขตวัฒนา ที่มีรถไฟฟ้าตัดผ่านบนถนนสุขุมวิท เป็นพื้นที่สีส้ม 2 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.7-8 เหลือ 126,869.34 ตร.ม. ย.7-9 เหลือ 222,974 ตร.ม. สีน้ำตาล มี 3 บริเวณ ย.9-27 เหลือ 141,387.91 ตร.ม. ย.10-5 เหลือ 257,576.30 ตร.ม. ย.10-9 เหลือ 210,859.78 ตร.ม. พาณิชยกรรม 2 บริเวณ พ.3-28 เหลือ 82,455.96 ตร.ม. พ.5-3 เหลือ 134,970.88 ตร.ม.

         

เขตห้วยขวาง ให้เพื่อกิจการอื่นไม่เกิน 10% เป็นพื้นที่สีส้ม 5 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.6-14 เหลือ 176,866.96 ตร.ม. ย.6-17 เหลือ 154,299.19 ตร.ม. ย.6-18 เหลือ 254,508.47 ตร.ม. ย.6-27 เหลือ 208,873.67 ตร.ม. ย.7-5 เหลือ 181,051.85 ตร.ม. สีน้ำตาล 4 บริเวณ ย.9-4 เหลือ 35,204.34 ตร.ม. ย.9-20 เหลือ 64,564.77 ตร.ม. ย.9-25 เหลือ 87,093.02 ตร.ม. ย.10-4 เหลือ 14,931.87 ตร.ม. พาณิชยกรรม 1 บริเวณ พ.4-6 เหลือ 12,672.05 ตร.ม.

         

เขตดินแดง ให้เพื่อกิจการอื่นไม่เกิน 10% มีสีน้ำตาล 4 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.9-5 เหลือ 106,387.34 ตร.ม. ย.9-14 เหลือ 229,803.67 ตร.ม. ย.9-19 เหลือ 272,134.42 ตร.ม. บ.9-24 เหลือ 63,730.88 ตร.ม.

         

เขตจตุจักร ให้เพื่อกิจการอื่นไม่เกิน 10% มีพื้นที่สีส้ม 12 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.5-2 เหลือ 201,674.49 ตร.ม. ย.5-3 เหลือ 33,190.49 ตร.ม. ย.5-4 เหลือ 107,313.84 ตร.ม. ย.5-6 เหลือ 238,766.07 ตร.ม. ย.5-7 เหลือ 123,696.96 ตร.ม. ย.5-8 เหลือ 124,300.63 ตร.ม. ย.5-9 เหลือ 284,184.88 ตร.ม. ย.5-10 เหลือ 158,857.61 ตร.ม. ย.6-13 เหลือ 52,363.03 ตร.ม. ย.7-1 เหลือ 55,868.68 ตร.ม. ย.7-2 เหลือ 367,841.20 ตร.ม. ย.7-4 เหลือ 110,851.37 ตร.ม. สีน้ำตาล 3 บริเวณ ย.9-2 เหลือ 300,261.45 ตร.ม. ย.9-7 เหลือ 4,430.70 ตร.ม. ย.10-1 เหลือ 8,635.14 ตร.ม. พาณิชยกรรม 2 บริเวณ พ.1-7 เหลือ 25,223.58 ตร.ม. พ.4-4 เหลือ 376,469.82 ตร.ม.

         

เขตสวนหลวง ซึ่งกำลังจะมีรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิหรือแอร์พอร์ตเรลลิงก์พาดผ่าน ให้เพื่อกิจการอื่น 10% เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 7 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.3-70 เหลือ 152,306.83 ตร.ม. ย.3-75 เหลือ 105,118.44 ตร.ม. ย.4-34 เหลือ 433,124.01 ตร.ม. ย.4-35 เหลือ 278,591.41 ตร.ม. ย.4-36 เหลือ 320,281.01 ตร.ม. ย.4-37 เหลือ 387,338.31 ตร.ม. ย.4-40 เหลือ 331,999.50 ตร.ม. สีส้ม 2 บริเวณ ย.6-30 เหลือ 127,374.96 ตร.ม. ย.7-7 เหลือ 87,161.34 ตร.ม. พาณิชยกรรม 3 บริเวณ พ.1-13 เหลือ 22,188.89 ตร.ม. พ.3-20 เหลือ 30,420.03 ตร.ม. พ.3-29 เหลือ 19,827.63 ตร.ม.

         

เขตประเวศ ให้เพื่อกิจการอื่น 10% มีพื้นที่      สีเหลือง 17 บริเวณ อาทิ บล็อก ย.3-71 เหลือ 267,482.78 ตร.ม. ย.3-72 เหลือ 363,718.58 ตร.ม. ย.3-73 เหลือ 160,411.84 ตร.ม. ย.3-79 เหลือ 328,018.24 ตร.ม. ย.3-80 เหลือ 324,602.51 ตร.ม. ย.3-81 เหลือ 379,544.05 ตร.ม. ย.3-82 เหลือ 267,370.42 ตร.ม. ย.3-83 เหลือ 89,498.57 ตร.ม. ย.3-84 เหลือ 436,000.34 ตร.ม. ย.3-89 เหลือ 104,286.86 ตร.ม. ย.3-92 เหลือ 174,876.75 ตร.ม. ย.3-93 เหลือ 166,351.63 ตร.ม. ย.3-94 เหลือ 70,185.06 ตร.ม. เป็นต้น

         

สีส้ม 4 บริเวณได้แก่ บล็อก ย.5-18 เหลือ 143,021.21 ตร.ม. ย.7-14 เหลือ 212,875.81 ตร.ม. ย.7-15 เหลือ 238,902.76 ตร.ม. ย.7-19 เหลือ 215,258.35 ตร.ม. อุตสาหกรรม 2 บริเวณได้แก่ อ.2-6 เหลือ 20,479.26 ตร.ม. อ.2-8 เหลือ 12,810.23 ตร.ม. ("อ." หมายถึงอุตสาหกรรม)

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 
Print this pagePrint this page | Close
   
Real Estate Information Center (REIC) 18 floor Government Housing Bank
63 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand.
Tel : 66 (0) 2202-1768 Fax : 66 (0) 2643-1251-2
Contact Webmaster : webmaster@reic.or.th