ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

English | ไทย  
สมาชิก :  
    บริการข้อมูล > กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ตารางเผยแพร่ข้อมูล
 
    กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
รายการข้อมูล ความถี่ ข้อมูล
เผยแพร่

กำหนดการ
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล

โทรศัพท์
ที่อยู่อาศัย          
  ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน เดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  ข้อมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย เดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแนวราบ ไตรมาส Q2/55 22 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสูง ไตรมาส Q2/55 22 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ไตรมาส Q3/55 19 ต.ค.55 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
  ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช)
ไตรมาส Q2/55 29 ส.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
   -   สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่
   -   สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง
   -   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่
   -   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส

Q2/55
Q2/55
Q2/55
Q2/55

24 ส.ค.55
24 ส.ค.55
24 ส.ค.55
24 ส.ค.55

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์

0-2202-2184
0-2202-2184
0-2202-2184
0-2202-2184
  อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย เดือน ส.ค.55 20 ก.ย.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
อาคารสำนักงาน          
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน ไตรมาส Q2/55 22 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาอาคารสำนักงานคงค้าง ไตรมาส Q1/55 25 พ.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน รายเดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์          
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ไตรมาส Q2/55 22 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์การค้า
  และห้างสรรพสินค้าคงค้าง
ไตรมาส Q1/55 25 พ.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ รายเดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
โรงแรม-รีสอร์ท          
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม ไตรมาส Q2/55 22 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  ข้อมูลนักท่องเที่ยว
  โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาส Q3/55 7 ธ.ค.55 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
  ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท
  โดย กรมการท่องเที่ยว
ไตรมาส Q3/54 8 มิ.ย.55 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
   สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงแรมคงค้าง ไตรมาส Q1/55 25 พ.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
   ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท รายเดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
อุตสาหกรรม          
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการอุตสาหกรรม
   และโรงงาน
ไตรมาส Q2/55 22 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ไตรมาส Q2/55 28 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโรงงานคงค้าง ไตรมาส Q1/55 25 พ.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม รายเดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
สนามกอล์ฟ          
  สนามกอล์ฟ ไตรมาส Q3/55 30 ต.ค.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาสนามกอล์ฟคงค้าง ไตรมาส Q1/55 25 พ.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
ที่ดินเปล่า          
  ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554          
  สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินเปล่าคงค้าง ไตรมาส Q1/55 25 พ.ค.55 ปิยลักษณ์ 0-2202-2184
  ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า รายเดือน ก.ค.55 14 ก.ย.55 นงลักษณ์ 0-2202-1766
ดัชนีต่างๆ          
  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ
  พัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI)
ไตรมาส Q2/55 5 ก.ค.55 ศิรินันท์ 0-2202-1518
  ดัชนีราคาห้องชุด ครึ่งปี H1/55 5 ก.ค.55 ศิรินันท์ 0-2202-1518
  ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ครึ่งปี H2/55 4 ม.ค.56 เดชชาติ 0-2202-1761
  ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) ไตรมาส Q2/55 5 ก.ค.55 ศิรินันท์ 0-2202-1518
  ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง รายเดือน ส.ค.55 20 ก.ย.55 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
ข้อมูลอื่น ๆ          
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  อสังหาริมทรัพย์
เดือน มิ.ย.55 29 ส.ค.55 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
  หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส Q2/55 24 ส.ค.55 ธิดารัตน์ 0-2202-2184
  จำนวนที่อยู่อาศัยสะสมทั่วประเทศ ปี ปี 55 10 เม.ย.56 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
  ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ ปี ปี 55 10 เม.ย.56 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
  จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน  ปี ปี 55 10 เม.ย.56 ธิดารัตน์ 0-2645-9672
  สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
   -   สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง
   -   สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง
   -   สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือการก่อสร้าง
       ขนาดใหญ่คงค้าง
   -   สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย
        อสังหาริมทรัพย์คงค้าง

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส

ไตรมาส

Q2/55
Q2/55
Q2/55

Q2/55
23 พ.ย 55
23 พ.ย 55
23 พ.ย 55

23 พ.ย 55

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
ธิดารัตน์

ธิดารัตน์


0-2202-2184
0-2202-2184
0-2202-2184

0-2202-2184

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 16 สิงหาคม 55  

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)