พ.ร.บ.โรงแรม
รายการที่ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14 รายการ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ [ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภทใหม่] พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547  (123 KB)
พ.ร.บ.โรงแรม (ฉบับประมวล) พ.ร.บ.โรงแรม (ฉบับประมวล) [update 01/12/45] (68 KB)
พ.ร.บ. โรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 พ.ร.บ. โรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 [update 01/12/45] (114 KB)
พ.ร.บ. โรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2495 พ.ร.บ. โรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2495 [update 01/12/45] (111 KB)
พ.ร.บ. โรงแรม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2484 พ.ร.บ. โรงแรม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 [update 01/12/45] (55 KB)
พ.ร.บ. โรงแรม พุทธศักราช  2478 พ.ร.บ. โรงแรม พุทธศักราช 2478 [update 01/12/45] (333 KB)
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่2ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่2ตามกฎหมายโรงแรม (42 KB)
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่3ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่3ตามกฎหมายโรงแรม (42 KB)
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่4ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่4ตามกฎหมายโรงแรม (44 KB)
กฎกระทรวงมหาดไทยตามความมาตรา27กฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงมหาดไทยตามความมาตรา27กฎหมายโรงแรม (58 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่5ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงฉบับที่5ตามกฎหมายโรงแรม (43 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่6ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงฉบับที่6ตามกฎหมายโรงแรม (44 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่7ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงฉบับที่7ตามกฎหมายโรงแรม (55 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่8ตามกฎหมายโรงแรม กฎกระทรวงฉบับที่8ตามกฎหมายโรงแรม (47 KB)