พ.ร.บ.อาคารชุด
รายการที่ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19 รายการ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ [พ.ศ. ๒๕๔๓] ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่8 ตามกฎหมายอาคารชุด  (27 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ [พ.ศ. ๒๕๔๓] ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่9 ตามกฎหมายอาคารชุด (30 KB)
พ.ร.บ. อาคารชุด ( ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. อาคารชุด ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 [update 01/12/45] (172 KB)
พ.ร.บ. อาคารชุด  พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 [update 01/12/45] (1,420 KB)
พ.ร.บ. อาคารชุด ( ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2534 พ.ร.บ. อาคารชุด ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 [update 01/12/45] (567 KB)
พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับประมวล) พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับประมวล) [update 01/12/45] (114 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่1ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่1 ตามกฎหมายอาคารชุด (72 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่2ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่2ตามกฎหมายอาคารชุด (52 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่3ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่3 ตามกฎหมายอาคารชุด (53 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่4ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่4 ตามกฎหมายอาคารชุด (57 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่6ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่6 ตามกฎหมายอาคารชุด (55 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่7ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่7 ตามกฎหมายอาคารชุด (43 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่8ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่8 ตามกฎหมายอาคารชุด (46 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่9ตามกฎหมายอาคารชุด กฎกระทรวงฉบับที่9 ตามกฎหมายอาคารชุด (52 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนส่งเสริมการขายอสังหาฯ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนส่งเสริมการขายอสังหาฯ (51 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรณีดำเนินการตามกฎหมายล้มละลาย ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรณีดำเนินการตามกฎหมายล้มละลาย (46 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนซื้อขายห้องชุด ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนซื้อขายห้องชุด (52 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (51 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเก็บค่าธรรมเนียมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (53 KB)