พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
รายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 86 รายการ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทภายในเขตเทศบาลตำบลสีคิ้ว พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง (57 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (64 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (54 KB)
กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย (91 KB)
กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (282 KB)
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จ.มหาสารคาม พ.ร.ฎ. ควบคุมอาคาร จ.มหาสารคาม (71 KB)
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จ.ตราด พ.ร.ฎ. ควบคุมอาคาร จ.ตราด (55 KB)
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ร.ฎ. ควบคุมอาคาร จ.พระนครศรีอยุธยา (57 KB)
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จ.เพรชบุรี พ.ร.ฎ. ควบคุมอาคาร จ.เพรชบุรี (56 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (56 KB)
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร [update 01/12/45] (194 KB)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (62 KB)
เทศบัญญัติเทศบาลกรุงเทพ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฉบับที่10 เทศบัญญัติเทศบาลกรุงเทพ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฉบับที่10 (53 KB)
เทศบัญญัติเทศบาลกรุงเทพ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฉบับที่9 เทศบัญญัติเทศบาลกรุงเทพ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฉบับที่9 (54 KB)
กฎกระทรวง แบับที่ 11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (50 KB)
กฎกระทรวง แบับที่ 23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (48 KB)
กฎกระทรวง แบับที่ 30 กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (57 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (68 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (53 KB)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (60 KB)
 [ ถัดไป > ] [ สุดท้าย >> ]