ข่าวอสังหาริมทรัพย์
      ข่าวโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
      สำรวจความพึงพอใจ รถไฟฟ้าบีทีเอ   ( 22 พฤษภาคม 2549 )
 

                    ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี เปิดเผยว่า บริษัทได้ว่าจ้างมหา วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2549 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร โดยในครั้งนี้ได้สำรวจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี จำนวน 1,191 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14-26 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมาผลการสำรวจปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงถึง 3.94 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 

                    ทั้งนี้ การสำรวจในครั้งนี้ได้แยกประเภทของการให้บริการในด้านต่างๆ รวม 6 หัวข้อ คือ 1.ด้านความปลอดภัยในระบบการเดินรถไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3.98 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องระบบความปลอดภัยในขบวนรถไฟฟ้า และบนสถานีมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้โดยสารของพนักงานในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ปลอดภัย

 

                    2.ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า ได้เฉลี่ย 3.87 คะแนน โดยพึงพอใจในด้านการตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรถไฟฟ้า เวลาเปิด-ปิดประตูขบวนรถไฟฟ้าขณะจอด และสุดท้าย ความรวดเร็วและความชัดเจนในการประกาศแจ้งเหตุความล่าช้า หรือกรณีรถขัดข้อง

 

                    3.ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้เฉลี่ย 3.88 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องความสะอาดบนสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือ ความชัดเจนของป้ายประกาศต่างๆ ประสิทธิภาพของประตูสอดบัตรโดยสารอัตโนมัติ ความสะดวกในการขึ้น-ลงสถานี รวมถึงการใช้ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเชื่อม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนสถานี และการประชา สัมพันธ์ผ่านจอทีวีพลาสมาบนสถานี

 

                    4.ด้านการบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เฉลี่ย 3.82 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่อง ความชัดเจนในการประกาศชื่อสถานีของพนักงานขับรถไฟฟ้า ความสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติลูกค้า ความสามารถในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม รวมถึงการกระตือรือร้นและการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน

 

                    5.ด้านความเหมาะสมในด้านสินค้าและบัตรโดยสาร ได้เฉลี่ย 3.77 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องของความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ความสะดวกในการซื้อหรือเติมเงินในบัตรโดยสาร ความสะดวกในการแลกเหรียญ รูปแบบของบัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น 6.ด้านความเหมาะสมของราคาค่าโดยสาร ได้เฉลี่ย 3.74 คะแนน

 

                    สำหรับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นั้น จากการสำรวจสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทุกวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) มากที่สุด ถึงร้อยละ 32.41 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2-3 วัน ร้อยละ 23.93 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 19.65 และเดินทางทุกวัน ร้อยละ 17.38 การเดินทางจะเป็นการเดินทางจากบ้าน-ที่พัก จากที่ทำงาน และจากสถานศึกษาไปสิ้นสุดที่สถานที่ทำงาน สถานศึกษา และที่บ้าน-ที่พักตามลำดับ

 

                    โดยกลุ่มตัวอย่างจะเดินทางในช่วงเวลา 07.00-09.00 น.มากที่สุด รองลงมาคือช่วง 09.01 น.-11.00 น. มีความถี่ในการใช้บริการมากที่สุดคือ 2 ครั้ง ต่อวัน ส่วนประเภทของตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจำมากที่สุดก็คือ ตั๋วโดยสารประเภทเที่ยวเดียว ร้อยละ 40.89 รองลงมาคือ ตั๋วประเภท ผู้ใหญ่ 30 วัน ร้อยละ 17.96 และอันดับ 3 คือ ตั๋วเด็ก 30 เที่ยว ร้อยละ 13.41

 

                    ดร.อาณัติกล่าวว่า การสำรวจความพึงพอใจนี้ บริษัทได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ป ละ 2 ครั้ง เพื่อจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด ดังเช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้จัดโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร Service Standard Enhancement ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางกายภาพของสถานี โดยดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้บริษัทได้อบรมพนักงานกว่า 700 คน ที่ให้บริการในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความมั่นใจว่าการบริการจะดียิ่งขึ้น

 

                    สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นผู้นำทีมจากดุสิตโพลสำรวจ ยืนยันว่าคะแนนความพึงพอใจการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส มีคะแนน 3.94 คะแนน ถือเป็นระดับคะแนนที่อยู่ในระดับสูง

 

                    อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งๆ ขึ้น โดยในปี 2549 มีแผนจะลงทุนติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนสถานี การเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลาในการเดินรถ ด้านความปลอดภัย และอื่นๆ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอสให้ดีและยั่งยืนตลอดไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

 

 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณกนกวรรณ กังวาน โทร 02-202-1768)