ข่าวอสังหาริมทรัพย์
      ข่าวโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
      สำรวจความพึงพอใจ รถไฟฟ้าบีทีเอส
i need to buy the abortion pill read read
abortion first trimester mifeprex abortion pill go
why do guys cheat read website
women that cheat on their husbands wifes that cheat what makes women cheat
   ( 22 พฤษภาคม 2549 )
 

                    ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี เปิดเผยว่า บริษัทได้ว่าจ้างมหา วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2549 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร โดยในครั้งนี้ได้สำรวจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี จำนวน 1,191 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14-26 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมาผลการสำรวจปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงถึง 3.94 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 

                    ทั้งนี้ การสำรวจในครั้งนี้ได้แยกประเภทของการให้บริการในด้านต่างๆ รวม 6 หัวข้อ คือ 1.ด้านความปลอดภัยในระบบการเดินรถไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3.98 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องระบบความปลอดภัยในขบวนรถไฟฟ้า และบนสถานีมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้โดยสารของพนักงานในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ปลอดภัย

 

                    2.ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า ได้เฉลี่ย 3.87 คะแนน โดยพึงพอใจในด้านการตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรถไฟฟ้า เวลาเปิด-ปิดประตูขบวนรถไฟฟ้าขณะจอด และสุดท้าย ความรวดเร็วและความชัดเจนในการประกาศแจ้งเหตุความล่าช้า หรือกรณีรถขัดข้อง

 

                    3.ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้เฉลี่ย 3.88 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องความสะอาดบนสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือ ความชัดเจนของป้ายประกาศต่างๆ ประสิทธิภาพของประตูสอดบัตรโดยสารอัตโนมัติ ความสะดวกในการขึ้น-ลงสถานี รวมถึงการใช้ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเชื่อม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนสถานี และการประชา สัมพันธ์ผ่านจอทีวีพลาสมาบนสถานี

 

                    4.ด้านการบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เฉลี่ย 3.82 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่อง ความชัดเจนในการประกาศชื่อสถานีของพนักงานขับรถไฟฟ้า ความสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติลูกค้า ความสามารถในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม รวมถึงการกระตือรือร้นและการดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน

 

                    5.ด้านความเหมาะสมในด้านสินค้าและบัตรโดยสาร ได้เฉลี่ย 3.77 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องของความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ความสะดวกในการซื้อหรือเติมเงินในบัตรโดยสาร ความสะดวกในการแลกเหรียญ รูปแบบของบัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น 6.ด้านความเหมาะสมของราคาค่าโดยสาร ได้เฉลี่ย 3.74 คะแนน

 

                    สำหรับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นั้น จากการสำรวจสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทุกวันทำงาน (จันทร์-ศุกร์) มากที่สุด ถึงร้อยละ 32.41 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2-3 วัน ร้อยละ 23.93 นานๆ ครั้ง ร้อยละ 19.65 และเดินทางทุกวัน ร้อยละ 17.38 การเดินทางจะเป็นการเดินทางจากบ้าน-ที่พัก จากที่ทำงาน และจากสถานศึกษาไปสิ้นสุดที่สถานที่ทำงาน สถานศึกษา และที่บ้าน-ที่พักตามลำดับ

 

                    โดยกลุ่มตัวอย่างจะเดินทางในช่วงเวลา 07.00-09.00 น.มากที่สุด รองลงมาคือช่วง 09.01 น.-11.00 น. มีความถี่ในการใช้บริการมากที่สุดคือ 2 ครั้ง ต่อวัน ส่วนประเภทของตั๋วโดยสารที่ใช้เป็นประจำมากที่สุดก็คือ ตั๋วโดยสารประเภทเที่ยวเดียว ร้อยละ 40.89 รองลงมาคือ ตั๋วประเภท ผู้ใหญ่ 30 วัน ร้อยละ 17.96 และอันดับ 3 คือ ตั๋วเด็ก 30 เที่ยว ร้อยละ 13.41

 

                    ดร.อาณัติกล่าวว่า การสำรวจความพึงพอใจนี้ บริษัทได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ป ละ 2 ครั้ง เพื่อจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด ดังเช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้จัดโครงการอบรมพนักงานหลักสูตร Service Standard Enhancement ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางกายภาพของสถานี โดยดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้บริษัทได้อบรมพนักงานกว่า 700 คน ที่ให้บริการในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความมั่นใจว่าการบริการจะดียิ่งขึ้น

 

                    สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นผู้นำทีมจากดุสิตโพลสำรวจ ยืนยันว่าคะแนนความพึงพอใจการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส มีคะแนน 3.94 คะแนน ถือเป็นระดับคะแนนที่อยู่ในระดับสูง

 

                    อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งๆ ขึ้น โดยในปี 2549 มีแผนจะลงทุนติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนสถานี การเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลาในการเดินรถ ด้านความปลอดภัย และอื่นๆ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของรถไฟฟ้า บีทีเอสให้ดีและยั่งยืนตลอดไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

 

 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณกนกวรรณ กังวาน โทร 02-202-1768)