Loading

ผังเมืองใหม่...เมืองหาดใหญ่โจทย์ใหญ่ป้องไข่แดงเศรษฐกิจใต

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2556
ผังเมืองใหม่...เมืองหาดใหญ่โจทย์ใหญ่ป้องไข่แดงเศรษฐกิจใต้

ปัญหาพิบัติภัยสร้างความเสียหายให้พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ อย่าง "เมืองหาดใหญ่" นำมาสู่การทบทวน "ผังเมืองใหม่"เน้นป้องกันน้ำจากทุกสารทิศที่ไหลบ่าเข้าโจมตีเมือง ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการกางแผนรับมือทั้งระบบอย่างยั่งยืน

        

แนวคิดการจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ครั้งนี้ พิชัย อุทัยเชฏฐ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อธิบายว่า ขอบเขตผังเมืองหาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง เป็นรองแค่กรุงเทพฯ เท่านั้น ประเด็นสำคัญที่จะขยายผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ออกไปอีก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ

         

"ถ้าเราจะทำผังเมืองเฉพาะตัวเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นท้ายน้ำ หรือปลายน้ำ ก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ก็แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ไม่ได้ทั้งหมด ต้องขยายพื้นที่ผังเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่กลางน้ำ เพื่อดูระบบว่า น้ำที่ไหลมาจาก อ.สะเดา น้ำที่ไหลมาจากด้านคอหงส์และภูเขาทั้งสองข้างที่ขนาบเมืองหาดใหญ่ ประกอบกับสภาพทางกายภาพของเมืองหาดใหญ่ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อน้ำไหลเข้ามาจึงระบายออกยาก"

         

ดังนั้นโจทย์ข้อใหญ่ จึงต้องสกัดน้ำก่อนไหลเข้าพื้นที่ไข่แดงเศรษฐกิจ โดยใช้ประโยชน์จากผังเมืองรวมฉบับใหม่ในการป้องกันอุทกภัย เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน

         

หากมองในมิติรองรับการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ คงไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่ผังเมืองกว่า 1,200 ตารางกิโลเมตร แต่สำหรับการรับมือภัยน้ำท่วม ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่ง อย่าลืมว่า มวลน้ำที่ทะลักเข้าจมเมืองหาดใหญ่ไหลบ่ามาจากพื้นที่อื่น ฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องมองที่ต้นตอ เช่น พื้นที่ไหนที่ไม่ควรมีสิ่งสร้าง ไม่ควรจะถมดินที่ เพราะจะขวางทางน้ำ หรือพื้นที่ไหนที่เหมาะทำแก้มลิงก็กันเอาไว้

         

"หัวใจมันอยู่ที่หลังจากกฎกระทรวงออกมา อยู่ที่การปฏิบัติ หรือการบังคับใช้กฎหมาย ตรงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องศึกษากฎกระทรวงให้กระจ่าง เมื่อมีผู้มาขออนุญาตก่อสร้างจะได้ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่มาประกอบการพิจารณา แล้วตัดสินไปเลยว่ามันขัดแย้งหรือไม่ ถ้าขัดแย้งต้องพับแผนทันที แต่ทุกวันนี้การขออนุญาตก่อสร้างจะดูเฉพาะตัวอาคารเป็นหลัก ดูแค่ความมั่นคงแข็งแรง แต่ผังเมืองใหม่ต้องมองถึงการป้องกันปัญหาอุทกภัยเป็นหลัก"

        

 "พิชัย" กล่าวถึงการพัฒนาและการขยายเมืองหาดใหญ่ว่า การขยายพื้นที่จากความหนาแน่นของเมืองนั้น ปัจจุบันถือว่าเพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของเมือง พูดง่ายๆ พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 625 ไร่ สำหรับการสร้างอาคาร 1 หลัง ใช้พื้นที่นิดเดียว อย่างพื้นที่ 1 ไร่ สามารถก่อสร้างอาคารได้ถึง 16 ยูนิต สรุปการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ในอนาคต มองมุมไหนก็ไม่มีปัญหา แต่ในผังเมืองใหม่จะชี้นำ เช่น ถ้าเรากำหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เพื่อประกอบการพาณิชย์ แสดงว่าเราต้องการให้เป็น "พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น" สามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับการค้าสามารถทำได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือสถานบริการ

         

ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็น "ที่อยู่อาศัย" ตรงนี้ไม่ควรจะมีโรงงาน จำเป็นต้องมีผังเมืองคุ้มครอง ครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 26 แห่ง มีมติเห็นชอบด้วย

        

 "สิ่งที่เป็นห่วงระหว่างที่มีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ เท่ากับเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่องว่างของกฎหมาย ตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องบ้านจัดสรร เรื่องของโรงงาน ยังถือว่าฟรี ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของพื้นที่ว่าจะพิจารณาอย่างไร อย่ามองแค่เขามีเงินลงทุน ซื้อที่ดินก็อนุญาตตามกระบวนการเท่านั้น"

         

ด้วยเหตุผลที่มีความเป็นห่วงเรื่องสุญญากาศที่ไม่มีกฎหมายผังเมืองรวมบังคับใช้ ผู้ว่าฯ สงขลา จึงเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลงานของที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ประสานไปยัง 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ออกกฎกระทรวงให้ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยพยายามนำกฎหมายผังเมืองที่ประกาศไว้แล้ว และหมดอายุมาปรับใช้ในรูปของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แทน อย่างจะห้ามจัดสรรที่ดินบริเวณพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับเกษตรกรรม ก็ระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้ห้ามอาคารที่สร้างโดยกฎหมายจัดสรร ทั้งนี้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเปิดช่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกเทศบัญญัติได้ ขณะพื้นที่ อ.นาหม่อม ได้ประกาศใช้แล้ว ส่วน อ.หาดใหญ่ เตรียมนำร่างเสนอผู้ว่าฯ สงขลา

        

 "มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นโดยตรงสำหรับการดูแลเรื่องนี้ เพราะเรื่องของสภาท้องถิ่นของแต่แห่ง ถ้า ส.ท.บอกว่าประชาชนไม่เอาด้วย ไม่เห็นด้วย เขาเสียประโยชน์ก็ไม่ต้องทำ แต่โดยภาพของจังหวัดสงขลาเชื่อว่าทุกท้องถิ่นจะทำ" พิชัยยืนยัน หลังจากผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 452 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 หมดอายุลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548 และขยายอายุการบังคับใช้ผังเมืองรวมฉบับเดิมออกไปอีก 5 ปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอน 29 ก. หมดอายุการบังคับใช้เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน จากนั้นได้ต่ออายุผังเมืองรวมออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี ครบ 2 ครั้ง และหมดอายุการบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555

         

ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้างบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ด้วยวงเงิน 39,980,000 บาท ระยะเวลาในการดำเนินการ 720 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดยพื้นที่โครงการครอบคลุมขอบเขตผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ.2543 ที่ประกาศใช้เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 452 (พ.ศ.2543) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 และพื้นที่ขยายผังเมืองครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,245.23 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นรองเพียงกรุงเทพฯ เท่านั้น

        

 เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานของที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ร่วมกับตัวแทนจาก 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริษัท พิสุทธิ์ นำเสนอรายละเอียดการส่งงานงวดที่ 2 รายงานขั้นต้น เพื่อแสดงรายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการโครงการ วิธีการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลงานของที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ได้สอบถามและเสนอแนะ

         

นายชิษณุ อัมพรายม์ ตัวแทนบริษัท พิสุทธิ์ ระบุว่า มีแผนการประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อย ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว 30 กลุ่ม โดยส่งงานงวดที่ 3 ที่เป็นความก้าวหน้าในการจัดทำแผนที่ 1:4000 ความก้าวหน้าในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสภาพภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

        

 "พื้นที่ของผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่า 1,200 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ผังเมืองกรุงเทพฯ มีประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งครอบคลุมพื้นที่ 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นบริษัทจะต้องให้กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ไม่ยังงั้นจะเกิดปัญหาตามหลังการประกาศบังคับใช้"

         

ที่สำคัญในที่ประชุมเห็นตรงกันว่า นอกจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียทุกเวทีทางบริษัทต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนห้ามปกปิดข้อมูล จะต้องบอกความจริง เพื่อให้เขาได้ตัดสินใจ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก