Loading

พม.แก้ไขปัญหาที่อยู่-สินเชื่

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556
พม.แก้ไขปัญหาที่อยู่-สินเชื่อ

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่และสินเชื่อ มีมติกรณีการสนับสนุนกองทุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก่องค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง โดยมีติเห็นชอบกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนกองทุนสินเชื่อ ซึ่งขอให้พิจารณากรอบวงเงินเป็นรายปี (ปีละ 500-1,000 ล้านบาท) และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

        

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่และสินเชื่อ ครั้งที่ 1/2556 ว่าจากการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมมีมติกรณีการสนับสนุนกองทุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก่องค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง โดยมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนกองทุนสินเชื่อ ซึ่งขอให้พิจารณากรอบวงเงินเป็นรายปี (ปีละ 500-1,000 ล้านบาท) และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

       

นอกจากนั้นยังมีมติให้ พอช.หาแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนสินเชื่อ และโครงการบ้านมั่นคงที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หาแหล่งสินเชื่ออื่นที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.5-2% เช่น ธนาคารของภาครัฐ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการในการกู้ยืมของประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้และไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และให้ภาครัฐช่วยอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารบางส่วน เพื่อให้ธนาคารสามารถสนับสนุนสินเชื่อในอัตรา 4%/ปี (คงที่ตลอดอายุสัญญา) เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่  พอช. ดำเนินการในปัจจุบัน และจะนำประเด็นนี้เสนอในที่ประชุมชุดใหญ่ คือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

        

สำหรับกรณีการช่วยเหลือชุมชนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว หากประสบเหตุไฟไหม้ หรือการถูกไล่รื้อ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 2.การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ 3.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นผู้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราว โดยให้สำรวจอาคารที่พักของการเคหะ ที่ยังว่างอยู่ สำหรับรองรับประชาชนที่เดือดร้อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนดังกล่าว--จบ--

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ