Loading

กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินเพิ่มวางเป้าปีงบ54กว่า1.5แสนแปลง

วันที่ : 27 ตุลาคม 2553
กรมที่ดินเร่งออกโฉนดที่ดินเพิ่มวางเป้าปีงบ54กว่า1.5แสนแปลง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน กรมที่ดินจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่ทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยานนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ตสมุทรปราการ สมุทรสงครามสมุทรสาคร ราชบุรี สระแก้วสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและอุทัยธานี เนื่องจากจังหวัดดังกล่าวมีการออกโฉนดที่ดินเกือบเต็มพื้นที่แล้ว

โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2553 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2554 ในพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้แก่ ที่ดินที่มีเอกสาร ส.ค.1,ใบจอง, น.ค.3, กสน.5, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.3 ก., น.ส. 3 ข.) และที่ดินไม่มีหลักฐานที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้ทั้งสิ้น 150,960 แปลง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังผลให้เกิดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน รวมทั้งจะสามารถลดข้อพิพาทการโต้แย้งสิทธิในที่ดินและสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชนอย่างชัดเจน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน