Loading

กคช.วอน ชวรัตน์ เร่งสางหนี้8หมื่นล

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2551
กคช.วอน ชวรัตน์ เร่งสางหนี้8หมื่นล.

            แหล่งข่าวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้รายงานสถานะการเงินให้กับนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันไปตรวจเยี่ยมการเคหะฯ ว่า มีภาระหนี้สิน ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2551 ทั้งสิ้นกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น
โครงการเคหะชุมชน 1.4 หมื่นล้านบาท โครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้ราชภัฏฯ 654 ล้านบาท ที่เหลือเป็นหนี้
เงินกู้โครงการบ้านเอื้ออาทร7หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2551 การเคหะฯ จะต้องชำระหนี้คืนทั้งสิ้น 5 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้โครงการเคหะชุม
ชน 4,208 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 3,349 ล้านบาท และดอกเบี้ย 858 ล้านบาท และเป็นหนี้โครงการบ้าน
เอื้ออาทร 4.6 หมื่นล้านบาท เป็นเงินต้น 4.3 หมื่นล้านบาท และดอกเบี้ย 2,941 ล้านบาท จนถึง สิ้นเดือน
มิ.ย. ได้ชำระหนี้ไปแล้ว 2.9 หมื่นล้านบาท เหลืออีกประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ที่จะต้องชำระให้หมดใน
เดือนก.ย.

สำหรับในปีงบประมาณ 2552 การเคหะฯ จะต้องชำระหนี้อีกเกือบ 2 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้โครงการ
บ้านเอื้ออาทรจำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 1.4 หมื่นล้านบาท และดอกเบี้ย 2,592 ล้านบาท
และหนี้เงินกู้โครงการเคหะชุมชนอีก 2,717 ล้านบาท เป็นเงินต้น 2,020 ล้านบาท และดอกเบี้ย 697 ล้าน
บาท

นอกจากนี้ การเคหะฯ ยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทรอีก
หน่วยละ 5.9 หมื่นล้าน บาท ประกอบด้วยต้นทุนดอกเบี้ย ค่าดำเนินการและบริหารชุมชน การเคหะฯ จึงได้
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ โดยเฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยขออุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากต้น
ทุนมาตรฐานอีก 6 หมื่นบาทต่อหน่วย รวมถึงการขอปรับราคาขายตามความเหมาะสม เป็นต้น

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า จากปัญหาภาระหนี้สินของการเคหะฯ ทำให้นายชวรัตน์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้น มา 1
ชุด เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา ในเบื้องต้นจะพิจารณาในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการ เพราะเห็น
ว่าการเคหะฯ มีปัญหาในการทำตลาด ส่วนปัญหาหนี้จะเจรจากับกระทรวงการคลังขอยืดการค้ำประกันหนี้
ออกไป 6 เดือน-1 ปี และขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป โดยการกู้เงินใหม่มาชำระหนี้เก่า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ