Loading

กรมที่ดินมัด 14 หน่วยงานรัฐฯ ดึงเวลาออกโฉนดเหลือ 25 วั

วันที่ : 26 กันยายน 2550
กรมที่ดินมัด 14 หน่วยงานรัฐฯ ดึงเวลาออกโฉนดเหลือ 25 วัน

ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการกับ 14 หน่วยงานรัฐ วานนี้ (25) เปิดเผยถึงภารกิจของกรมที่ดินในขณะนี้ว่า มีหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการ แต่การเร่งรัดเร็วเกินไปคงจะไม่ส่งผลดีต่อกรมที่ดิน แต่ในขณะเดียวกันถ้าการดำเนินงานของกรมฯไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเจนแล้ว แต่กลับเดินหน้าต่อ จะกลายเป็นผลดีในระยะข้างหน้า ที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

 

นายชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเสริมถึงความร่วมมือกับ 14 หน่วยงานรัฐว่า จะเป็นการร่วมกันลดระยะเวลาระหว่างกรมและหน่วยงานของรัฐฯ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาหรือเป็นเจ้าของสิทธิข้างเคียง ในกรณีการระวังชี้แนวเขต และลงนามรับรองแนวเขตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนการดังกล่าว ได้มีการดำเนินการลดขั้นตอนต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง จาก88 วัน ลงมาเหลือ 53 วัน และปัจจุบันอยู่ประมาณ 30 วัน ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดร่วมกับหน่วยงานรัฐที่จะให้การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเฉพาะรายให้เหลือเพียง 25 วัน

 

การให้จะเร็วกว่านี้ บางครั้งอาจจะไม่จำเป็น แต่มองกลับกันอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับบริการเกิดความไม่เชื่อมั่นว่า เอกสารสิทธิที่ได้ ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ประเด็นความไม่สมบูรณ์ของเนื้องานในบางส่วนที่อาจจะสะสมอยู่ในกรมที่ดินนั้น ตนคิดว่า ทุกอย่างจะสามารถเคลียร์ให้ชัดเจนได้ และขณะนี้กำลังการอย่างเต็มที่ โดยอาจจะไม่ต้องรอถึง 5 ปี และตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องอธิบดีกรมที่ดินกล่าว

 

รองปลัดกระทรวงฯกล่าวถึงแนวทางของการโอนนิติกรรมข้ามจังหวัดว่า เรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและทดสอบในจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วประมาณ 2 ปี โดยเป็นการโอนนิติกรรมข้ามอำเภอระหว่างอำเภอที่มีการซื้อขายที่ดินไม่มาก กับอำเภอที่มีการซื้อขายที่มาก แต่ก็ยังมีหลายปัญหาที่ยังไม่สามารถผลักดันไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ เนื่องจากโฉนดที่ดินที่บันทึก (สแกน) ลงไปในคอมพิวเตอร์ ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น เนื้อที่ของที่ดิน เป็นต้น รวมถึงกฎและระเบียบของกรมที่ดิน ที่อาจทำให้กระบวนการดังกล่าวเดินหน้าได้ไม่เต็มที่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ