Loading

จี้ บอร์ดจัดสรรจังหวัด ทั่วปท. กันพท.โครงการตั้งนิติบุคคล

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2549
จี้ บอร์ดจัดสรรจังหวัด ทั่วปท. กันพท.โครงการตั้งนิติบุคคลฯ

                รายงานข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า จากที่กรมที่ดินได้กำหนดนโยบายให้โครงการจัดสรรที่ดินจัดพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และได้ทำหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ออกข้อ     กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม    โดยกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ด้วยนั้น ขณะนี้หลายจังหวัดยังยกร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่แล้วเสร็จ ขณะร่างข้อกำหนดของบางจังหวัดยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ล่าสุด กรมที่ดินแจ้งให้จังหวัดเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นปี 2549 นี้

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดินเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น กรณีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดยังไม่เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เรื่องการจัดพื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือกรณีข้อกำหนดในเรื่องการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

 

ต่อมากรมที่ดินจึงได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางพิจารณา ปรากฏว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีความเห็นว่า เมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของจังหวัดยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดพื้นที่ ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติ บุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไว้ ก็ไม่สามารถบังคับให้ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินจัดทำแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัด สรรที่ดิน โดยให้มีการกันพื้นที่ไว้สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลฯได้

 

และให้กรมที่ดินเร่งรัดจังหวัดให้รีบดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดให้เสร็จเรียบร้อย และส่งให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางให้ความเห็นชอบภายในสิ้นปี พ.ศ.2549 นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ