Loading

กคช.พัฒนาที่อยู่อาศัย อีอีซี รับกลุ่มรายได้น้อย-แรงงาน

วันที่ : 12 มกราคม 2561
กคช.พัฒนาที่อยู่อาศัย อีอีซี รับกลุ่มรายได้น้อย-แรงงาน

การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาล เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อยกลุ่มแรงงานพื้นที่อีอีซี ปี 61 เตรียมพัฒนา 3 โครงการ กว่า 1.2 พันหน่วย

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อมุ่งไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยใช้พื้นที่อีอีซี เป็นประตูเชื่อมไทยสู่โลกสร้างฐานเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตโดยนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ กคช.ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตอีอีซี เพื่อรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและรองรับผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวที่ผ่านมาได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยใน จ.ชลบุรี 27 โครงการกว่า 18,000 หน่วย จ.ฉะเชิงเทรา 10 โครงการ จำนวน 4,800 หน่วยและ จ.ระยอง 16 โครงการ จำนวน 6,637 หน่วย

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 โครงการ จำนวน 1,891 หน่วย ได้แก่ โครงการเคหะชุมชน จ.ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 จำนวน 415 หน่วยโครงการเคหะชุมชน จ.ระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 จำนวน 344 หน่วยโครงการอาคารเช่า จ.ฉะเชิงเทรา (บางปะกง) จำนวน 588 หน่วย และโครงการอาคารเช่า จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) ระยะที่ 1 จำนวน 544 หน่วย

ในปีงบประมาณ 2560 กคช.ได้นำเสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเม.ย.2561 โดยมีโครงการที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี 3 โครงการ 1,298 หน่วย ได้แก่ โครงการเคหะชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว) จำนวน 362 หน่วย โครงการอาคารเช่า จ.ระยอง (มาบตาพุด) ระยะที่ 1 จำนวน 392 หน่วย และโครงการอาคารเช่า จ.ชลบุรี (แหลมฉบัง) จำนวน 544 หน่วย

นอกจากโครงการดังกล่าว กคช. ยังมีที่ดินที่รอการพัฒนาอีก 4 แปลง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง), ชลบุรี (บ้านบึง), ชลบุรี (พลูตาหลวง) และระยอง (ตะพง) รวมทั้งมีแผนการจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ