Loading

อื่นๆ

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
พระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า พ.ศ. 2562 6 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 10 มีนาคม 2562
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 9 มีนาคม 2562
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงันและเกาะกงธานเสด็จ ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 20 พฤศจิกายน 2561
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 5 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 3 พฤศจิกายน 2561
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 24 กันยายน 2561
กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561 3 กรกฎาคม 2561
กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 14 มีนาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 26 มกราคม 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 10 มกราคม 2561
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 3 มกราคม 2561
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ธันวาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ตุลาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 22 กันยายน 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบคําขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก 28 สิงหาคม 2560
คำสั่ง คสช. ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ 21 กุมภาพันธ์ 2560
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 30 ธันวาคม 2559
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559 20 ธันวาคม 2559
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 7 มิถุนายน 2559
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 24 พฤษภาคม 2559
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 31 มีนาคม 2559
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 19 พฤศจิกายน 2558
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 22 เมษายน 2558