Loading

เลือกซื้อบ้านผ่าน เฟซบุ๊ก ผลสำรวจชี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจโครงการอสังหา

วันที่ : 6 ธันวาคม 2560
เลือกซื้อบ้านผ่าน เฟซบุ๊ก ผลสำรวจชี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจโครงการอสังหา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เจาะพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ชี้คนรุ่นใหม่ติดตามข้อมูลโครงการผ่านเฟซบุ๊ก

วารสารรายไตรมาสของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานการใช้ SOCIAL MEDIA DATA กับธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยระบุว่า จากสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่ อาศัยจากผู้ซื้อบ้านในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ซึ่งจัดขึ้นในเดือน ต.ค. 2560 พบข้อมูลที่น่าสนใจ กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบช่วงอายุของผู้จองซื้อที่อยู่อาศัย จำแนกตามช่องทางรับข้อมูลรายละเอียดโครงการ ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ 21-60 ปี และมากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่ต้องการรับข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก

ถ้าเปรียบเทียบช่องทางรับข้อมูลรายละเอียดโครงการของผู้จองซื้อที่อยู่อาศัย จำแนกตามช่วงอายุ พบว่าในช่วงอายุ 21-30 ปี เลือกรับรู้ข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านทุกช่องทาง ได้แก่ ช่องทาง Line ช่องทาง Facebook และการเข้าไปดูโครงการเอง ขณะที่กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่เลือกรับรู้ข้อมูลโครงการผ่านช่องทาง E-mail

นอกจากการศึกษาความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ทำการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พบว่าการรับรู้ข้อมูลรายละเอียดโครงการทาง Facebook มีสัดส่วนมากที่สุด 57% ขณะที่การรับรู้รายละเอียดโครงการด้วยวิธีเข้าเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเอง มีสัดส่วน 18.6% สำหรับผ่านช่องทาง Line 16.8% และช่องทาง E-mail 7.5% ตามลำดับ

ทั้งนี้ จะเห็นว่า Social Media กลายเป็นช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลประกอบการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องปรับการนำเสนอข้อมูลสินค้าที่ต้องการเสนอขายให้ตอบสนองความต้องการรับรู้ของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ