Loading

รอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี1กม. ให้พัฒนาที่ดินคุ้มค่าสุดๆ

วันที่ : 31 มีนาคม 2560
รอบสถานีรถไฟฟ้ารัศมี1กม. ให้พัฒนาที่ดินคุ้มค่าสุดๆ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มี.ค. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยกล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง มีความเชื่อมต่อการเดินทางเป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางราง การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อพื้นที่ทางเดินให้เชื่อมถึงกัน ซึ่งทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟฟ้า ควรมุ่งเน้นให้เกิดความกระชับ และส่งเสริมให้เกิดใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน ให้เกิดความเสมอภาคลดการใช้วิธีการเวนคืนที่ดินให้ได้มากที่สุด

ด้านนายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จะกำหนดพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า ในที่ดินในรัศมี 500 เมตร จากสถานีรถ ไฟฟ้าจะได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการพัฒนามากกว่าพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น จะมีสถานีรถไฟฟ้าจำนวนรวม 226 สถานี ซึ่งพื้นที่โดยรอบสถานี ในระยะที่กำหนดนั้น สามารถพัฒนาไปได้อย่างเต็มศักยภาพเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น กทม.จะต้องเร่งวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า จะมุ่งการพัฒนาใน 4 ด้านคือ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านระบบการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ และด้านพื้นที่สีเขียว

อย่างไรก็ตาม การกำหนดพื้นที่เพื่อให้สิทธิพิเศษในการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าระยะ 500 เมตรนั้น มีประชาชนเสนอให้ กทม. เพิ่มพื้นที่การพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยเสนอกำหนดพื้นที่พัฒนาเพิ่มเป็นระยะ 1,000 เมตร โดยแบ่งเป็นระยะรอบสถานี 700 เมตร และระยะถัดมาอีก 300 เมตร ขณะนี้ สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ว่าควรปรับข้อกำหนดดังกล่าวในผังเมืองรวม กทม.หรือไม่ ซึ่งจะนำข้อเสนอต่าง ๆ จากการสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ มาสรุปผลการพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ