Loading

ครม.อนุมัติกระทรวงคมนาคมลุยจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

วันที่ : 28 ธันวาคม 2559
ครม.อนุมัติกระทรวงคมนาคมลุยจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

ลุยจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

ครม.ไฟเขียวกระทรวงคมนาคม ตั้งกรมการขนส่งทางราง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับกิจการ พร้อมตั้งบริษัทลูกการรถไฟฯอีก 3 แห่ง หวังลดปัญหาขาดทุนสะสม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (27 ธ.ค.) ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 2 ฉบับ โดยฉบับแรก คือ การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรม โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางในการเสนอแนะนโยบาย และกำหนดยุทธศาสตร์ 2.วางแผนโครงข่ายบริหารงานด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และ 3.เป็นผู้กำหนดและกำกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซ่อมบำรุงทาง การประกอบการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง

ฉบับที่ 2 คือ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย 1.กำกับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัย 2.กำกับการประกอบกิจการ 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในระดับประเทศและภูมิภาค 4.ส่งเสริมกิจการขนส่งทางรางให้สามารถส่งเสริมการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ได้  และครม.ยังรับทราบแผนการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย

นายอาคม  กล่าวต่อว่า ขั้นตอนจากนี้จะนำส่งร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจร่าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณากฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อไป

ด้านนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี  ปลัดกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางรางจะมีหน้าที่หลัก คือ การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแล เช่น การกำหนดอัตราค่าโดยสาร ส่วนหน่วยงานด้านรางอื่นๆ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังมีหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้างและการเดินรถเช่นเดิม โดยคาดว่าประมาณ 3-4 เดือนจากนี้ จะสามารถเสนอ สนช.ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ร.ฟ.ท.นั้นจะมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทเดินรถ บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อฟื้นฟูกิจการด้านขนส่งและโดยสาร แก้ไขปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง โดยคาดว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์จะถูกจัดตั้งใหม่ภายในปี 2563 ส่วนอีก 2 บริษัท จะถูกจัดตั้งขึ้นภายในปี 2567 เพราะต้องใช้เวลาในการพิจารณาดำเนินการโดยต้องทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ร.ฟ.ท. และพนักงาน ร.ฟ.ท.เพื่อชี้แจงข้อดีข้อเสีย และเห็นชอบร่วมกัน ขณะเดียวกันในพระราชบัญญัติขนส่งทางราง จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลขนส่งทางราง โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเป็นการชั่วคราว หากเกิดเหตุฉุกเฉินในการให้บริการ

นายพิชิต อัคราทิตย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า  วานนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติให้ ร.ฟ.ท.กู้เงิน เพื่อมาดำเนินการใน 2 กรณี คือ 1.กู้เงินจำนวน 12,100 ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องปี 2560 เนื่องจากรายได้ของ ร.ฟ.ท.ลดลงประมาณ 300 ล้านบาท จากการก่อสร้างทางรถไฟสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ส่งผลให้การขนส่งสินค้าลดลงในช่วงนี้ อีกทั้งเงินที่ได้เคยรับอุดหนุนจากภาครัฐปีละ 5,000 ล้านบาท ปัจจุบันลดลงเหลือ 2,500 ล้านบาท จึงต้องทำการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องดังกล่าว  2.การกู้เงินระยะสั้นเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จำนวน 800 ล้านบาทจากธนาคารกรุงไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560-29 มีนาคม 2561

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล  ผู้ว่าการ รฟม.เปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2560 รถไฟฟ้าทั้งระบบ คือ รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จะเปิดให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่เดินทางในวันปีใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ