Loading

3 สมาคมอสังหาฯ ชงรัฐแก้กม.ยืดสัญญาเช่า99ปี

วันที่ : 5 มกราคม 2559
3 สมาคมอสังหาฯ ชงรัฐแก้กม.ยืดสัญญาเช่า99ปี

3 สมาคมอสังหาฯ ชงรัฐแก้กฎหมายเช่าอสังหาฯ 99 ปีให้มีมูลค่าเทียบเท่าการซื้อขาย พร้อมเสนอแก้กฎหมายผังเมืองใหม่ ยึดการพัฒนาตามระบบขนส่งระบบราง เปิดใช้พื้นที่ได้มากขึ้น ดันเปิดกว้าง เอกชนนั่งบอร์ด

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ปีนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะผลักดันการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จทันรัฐบาลชุดปัจจุบัน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เสนอให้มีการแก้ไขผังเมืองกรุงเทพ มหานคร โดยเฉพาะโครงสร้างคณะกรรมการผังเมือง ควรให้เอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือเข้าไปนั่ง ในคณะกรรมการผังเมือง เพราะเห็นว่าการทำประชาพิจารณ์ไม่เพียงพอ และล้าสมัย

2 .การแก้กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขยาย ระยะเวลาจาก 30 ปี เป็น 60 ปี หรือ 99 ปี เหมือน ต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าเทียบเท่ากับการ ซื้อขายเพราะปัจจุบันการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้มีคุณภาพดีและน่าสนใจ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและ ใช้เวลาคืนทุนนานขึ้น เวลาเช่า 30 ปีค่อนข้างสั้น

"ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 550) กำหนดระยะเวลาการเช่าอสังหาฯไว้ไม่เกิน 30 ปี เพราะถึงแม้ผู้เช่า-ผู้ให้เช่าจะทำข้อตกลงต่อสัญญาเช่าออกไป หลังจากหมดสัญญา 30 ปีแรก แต่ในทางปฏิบัติข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย"

3. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่ปัจจุบันได้กระจายอำนาจออกไปให้กับ 7 จังหวัดแล้ว ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง และสงขลา แต่ก็ยังไม่ได้ผล พบว่า การพิจารณาอนุมัตินั้นก็ยัง มีความล่าช้าเช่นเดิม และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็สูง ซึ่งได้เสนอให้เพิ่มจำนวนบริษัทที่ปรึกษาให้มากขึ้น เพื่อเกิดการแข่งขันด้านราคา

4.บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย เสนอให้ดำเนินการ ในรูปแบบการลงทุนในทุนอสังหาริมทรัพย์ลักษณะ "ฟรีโฮลด์" คือ การที่ลงทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์โดยสมบูรณ์ จากเดิมจะเน้นให้ลงทุน ในรูปแบบ "ลีสโฮลด์" ซึ่งเป็นสิทธิการเช่า 30 ปี เพียงอย่างเดียว และ5. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่คาดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต จึงต้องวางแผนล่วงหน้า รวมถึงปัญหาที่ไม่สามารถย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตได้ หรือย้ายได้แต่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ควรกำหนดพื้นที่เป็นรายกลุ่มจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เช่น กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้

ด้านนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า แผนงานของสมาคมฯในปี 2559 จะเสนอให้มีพัฒนาระบบข้อมูลเตือนภัยของอุตสาหกรรม ให้รองรับการ เปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ ที่มีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในส่วนของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้เป็นระบบ เตือนภัยก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เอกชนปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือปรับวิธี การดำเนินนโยบายเพื่อให้ธุรกิจมีเสถียรภาพในระยะยาว แม้ที่ผ่านข้อมูลจะทำออกมาดีมาก แล้วก็ตาม แต่ต้องพัฒนาต่อ เพราะหากหยุดก็จะล้าสมัย

รวมถึงเสนอการปรับประโยชน์การใช้ที่ดิน ของผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับระบบราง เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้มากขึ้น เพราะกฎหมายผังเมืองฉบับปัจจุบันเน้นการ พัฒนาเมืองตามเส้นทางการขนส่งทางถนน ส่งผลให้การกำหนดพื้นที่และกำหนดผังสี ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน และการขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องผ่าน การเห็นชอบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งปัจจุบันจะมีปัญหาการต่อต้านการพัฒนา ที่ดินในเมืองของชุมชนเดิมค่อนข้างมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรค ต่อการอนุมัติ การศึกษา อีไอเอของแต่ละโครงการ จะถูกแก้ไข เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความเจริญในบริเวณรถไฟฟ้ามากขึ้น

"ต้องสร้างบาลานซ์อย่างไร ระหว่างการ พัฒนา กับผลกระทบชุมชนเดิม เพื่อให้เกิดการ เดินหน้าของการพัฒนาโครงการต่อไปได้ ถ้าเอา ชุมชนเดิมหลักก็คงไม่ได้ จะพัฒนาอย่างเดียว ก็ไม่ได้ ต้องมีจุดสมดุลย์ มีกติกาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนเมืองได้" นายประเสริฐกล่าว

การพัฒนาอสังหาฯ ให้มีคุณภาพดี  ต้องลงทุนสูง คืนทุนนานระยะเช่า 30ปีค่อนข้างสั้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ