Loading

กคช.ลุยแผนร่วมทุนเอกชนเพิ่มคุณภาพด้านที่อยู่อาศั

วันที่ : 31 สิงหาคม 2554
กคช.ลุยแผนร่วมทุนเอกชนเพิ่มคุณภาพด้านที่อยู่อาศัย

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า แผนดำเนินโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชน เพื่อปรับบทบาทองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนบนที่ดินที่มีศักยภาพและรอการพัฒนา ขณะนี้มีแผนที่จะนำที่ดิน 11 แปลง มาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ แบ่งการพัฒนาโครงการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 10 โครงการได้แก่ โครงการเชียงใหม่ 3/2 (หนองหอย), เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด), ชลบุรี(ชัยพรวิถี), ระยอง (บ้านฉาง 2), ร่มเกล้า,กระบี่น้อย, ภูเก็ต (ถลาง), ภูเก็ต 2 (การท่าฯ), ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) และโครงการตรัง ส่วนโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท 1 โครงการได้แก่ โครงการบางพลี ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนประมาณปลายปี 2554 และได้นำร่อง 4 โครงการ ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบางพลี ทาวน์โฮม, กรีนวิลล์ ขอนแก่น,นครสวรรค์ นิวมาร์ท และโครงการอุบลราชธานี ทาวน์โฮม

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ การเคหะฯได้เร่งจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (ECO VILLAGE) โดยมีการออกแบบที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และนำวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งดำเนินงานด้านการพัฒนา และการบริหารชุมชนยึดหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว โดยในช่วงแรกมีแผนดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคจำนวน 29 โครงการ และจะนำร่อง 9 โครงการ อาทิ โครงการศรีนวมินทร์ 2,พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า, พาร์ควิลล์ กรุงเทพกรีฑา, บางพลี ทาวน์โฮม, กรีนวิลล์ขอนแก่น เป็นต้น

 

สำหรับความคืบหน้าของโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 281,556หน่วย ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 246,036 หน่วย (ข้อมูล ณ มิ.ย.54) คาดว่าส่วนที่เหลือจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบอาคารทั้งหมดภายในต้นปี 2556

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ