Loading

กรมบังคับคดีแก้กฎหมาย เปิดช่องเอกชนขายทรัพย

วันที่ : 15 ธันวาคม 2552
กรมบังคับคดีแก้กฎหมาย เปิดช่องเอกชนขายทรัพย์

แหล่งข่าวจากกรมบังคับคดีเปิดเผยถึงนโยบายและแผนการทำงานของกรมบังคับคดีในปีงบประมาณ 2553 ว่านโยบายด้านกฎหมายและการแก้ไขกฎระเบียบถือเป็นแผนงานหนึ่งที่ต้องดำเนินการในปีนี้ เนื่องจากกฎหมาย กฎระเบียบของกรมที่ใช้อยู่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน สำหรับการแก้ไขกฎระเบียบได้มีนโยบายแก้ปัญหาด้านการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ถูกร้องเรียนมากคือ การกำหนดราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งกำหนดไว้ต่ำมากไม่สอดคล้องกับราคาที่แม้จริง การวางเงินประกันเข้าประมูลราคาทรัพย์จำนวน 50,000 บาทเป้นราคาที่ต่ำ ทำให้เกิดการกีดกันการประมูล ผู้ต้องการจึงไม่มีโอกาสได้ซื้อ เพราะผู้ประมูลที่กีดกันให้ราคาสูงกว่าเป็นผู้ซื้อได้แต่ให้ยึดเงินประกันภายหลัง

 

                ส่วนเรื่องที่จะให้เอกชนมาช่วยงานกรมด้านการขายทรัพย์นั้น จากการออกกฎกระทรวงว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ.2551 ขณะนี้กรมยังไม่อาจดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการศึกษาและนำผลการศึกษาดังกล่าวไปหารือกับกระทรวงการคลัง โดยในปีนี้กรมได้รับงบประมาณจำนวน 200,000 บาท เพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนเจ้าพนักงานต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ