Loading

โยธาธิการและผังเมืองเข้มผู้ตรวจสอบอาคา

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2552
โยธาธิการและผังเมืองเข้มผู้ตรวจสอบอาคาร

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยในงานฝึกอบรม การตรวจสอบอาคารสำหรับนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการซานติก้าผับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา เป็นเหตุจำนวนมาก กรมจึงแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกของกรมโยธาธิการฯ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมให้เป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้านการควบคุมอาคารจำนวน 320 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการดำเนินการตรวจสอบอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยครั้งร้ายแรงขึ้นอีก

 

                ทั้งนี้ นายช่างที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารการตรวจสอบอาคาร และเทคนิควิธีการตรวจสอบอาคาร ตลาดสอบจนบทบาทหน้าที่ของนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ