Loading

ทหารไทยขายสินทรัพย์ให้บสก 2 หมื่นล.

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552
ทหารไทยขายสินทรัพย์ให้บสก 2 หมื่นล.

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้บรรลุข้อตกลงในการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLS) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAS) ของธนาคาร และบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด (PAMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมูลค่า 19,800 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ NPL

                ทั้งนี้จำแนกเป็นยอดเงินต้นคงค้างของสินเชื่อรายใหญ่ 6,000 ล้านบาท สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม 6,500 ล้านบาท สินเชื่อรายย่อย 2,000 ล้านบาท และ NPAS ที่มีราคาประเมินรวม 5,300 ล้านบาท

                เขากล่าวว่า NPLS ที่จะขายทั้งหมดเป็น NPLS ที่อยู่ภายใต้การบริหารของธนาคาร 3,730 ราย ส่วน NPAS เป็นทรัพย์สินของธนาคาร 750 รายการ และ PAMC จำนวน 477 รายการ ซึ่งหากหักยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่ตกลงขายครั้งนี้ออก อัตราส่วนของ NPLS ของธนาคารตามงบการเงินรวมจะคงเหลือ 13.2% เทียบจาก 16.0% ของไตรมาสแรกปี 2552 และอัตราส่วนของทรัพย์สินรอการขายต่อสินทรัพย์รวมจะคงเหลือ 2.1% จาก 2.8% ของไตรมาสแรกปี 2552 โดยมีเป้าลดสัดส่วน NPLS ให้เป็นตัวเลขหลักเดียว

                ""การขายครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของธนาคาร ในการพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ โดยแก้ไขปัญหา NPLS ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อและป้องกันการเกิด NPLS ในอนาคต ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้แบงก์มีความคล่องตัว และปล่อยสินเชื่อใหม่ได้มากขึ้น"" นายบุญทักษ์ กล่าว การขาย NPLS และ NPAS ครั้งนี้ ธนาคารแต่งตั้งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

                ด้านนายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. กล่าวว่า จากการที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีนโยบายให้ บสก. เป็นช่องทางรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์ เข้ามาบริหารจัดการมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั้น ส่วนที่ บสก. รับซื้อจาก ทหารไทยเกินเป้า แต่พร้อมรับซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารจัดการต่อไป เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

                ปัจจุบัน บสก. มี NPL 225,042 ล้านบาท หรือ 97.65% เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน 230,451 ล้านบาท และมี NPA 37,150 ล้านบาท หรือ 25.17% เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน 147,572 ล้านบาท โดยปีนี้ บสก.พร้อมรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารจัดการอีก 50,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ