Loading

ปลดล็อกประมูลทรัพย์คอนโดฯ กรมบังคับคดีชงแก้กฎหมาย ผู้ซื้อไม่ต้องรับหนี้ส่วนกลา

วันที่ : 23 มีนาคม 2552
ปลดล็อกประมูลทรัพย์คอนโดฯ กรมบังคับคดีชงแก้กฎหมาย ผู้ซื้อไม่ต้องรับหนี้ส่วนกลาง

ในช่วงที่ผ่านมา การประมูลซื้อห้องชุดจ่ากรมบังคับคดีค่อนข้างจะมีปัญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประมูลซื้อทรัพย์ห้องชุดรายใหญ่จะไม่ได้รับรุ้เลยว่าห้องชุดดังกล่าวมีภาระหนี้สินส่วนกลางที่เจ้าของเดิมคงค้างไว้กับนิติบุคคลอาคารชุด และเมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายปี หนี้ดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น จนอาจจะมากพอๆ กับราคาประมูลขายห้องชุดก็ได้

                ล่าสุด กรมบังคับคดี ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปลดล็อกภาระผู้ซื้อห้องชุด โดยได้มีการเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ....ซึ่งหลักการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังต่อไปนี้ 1.กำหนดให้เจ้าหนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องแจ้งนายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โอนทรัพย์สิน หรือแก้ไขทางทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ (เพิ่มเติม 309 จัตวา วรรคหนึ่ง)

                2.กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของเจ้าหนักงานบังคับคดี โดยไม่ให้นำบทบัญญัติมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาใช้บังคับคดีกับกรณีนี้ (เพิ่มเติมมาตรา 309 จัตวา วรรคสอง)

                นายสิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้เสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากในบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคดีที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีข้อขัดข้อง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการโอนทรัพย์สินมีทะเบียนหรือเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการคุ้มครองให้ผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาด ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าส่วนกลาง ก่อนการจัดมะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เนื่องจากความรับผิดดังกล่าวเป็นของเจ้าของเดิม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ