Loading

จัดรูปที่ดินย่ำอยู่กับที่เอกชนเมิ

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2552
จัดรูปที่ดินย่ำอยู่กับที่เอกชนเมิน

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล กรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน กล่าวในงาน สัมมนาการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สำหรับภาคเอกชน ว่า การจัดรูปที่ดินที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมีความเป็นไปได้น้อยมากถึงแม้ว่าจะเป็นการดีกับทุกฝ่ายแต่ในเชิงธุรกิจเป็นไปได้ยากและเป็นเรื่องที่ใหม่ในเชิงธุรกิจของเมืองไทยซึ่งภาคเอกชนจะนำมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาที่ดินของดีเวลอปเปอร์อสังหาริมทรัพย์โดยจะมองถึงความคุ้มค่ามากกว่า

                ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในมุมมองของภาคธุรกิจคือขนาดของที่ดินที่ปฏิรูปมีขนาดที่ใหญ่เกินความต้องการ ความคุ้มค่าเพราะใช้ระยะเวลานานเป็น 10 ปีซึ่งในขณะนั้นจะมีแต่ค่าใช้จ่ายในขณะที่รายรับไม่มี อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจัดรูปที่ดิน เช่น ค่าชดเชยอาคารที่ถูกเวนคืน ค่าดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินกู้ (กรณีที่กู้เงิน) ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และการแบ่งสัดส่วนที่ดินต้องไม่ทำให้เจ้าของที่ดินที่เคยมีศักยภาพต้องเสียประโยชน์ลง เช่น ราคาที่ดินต้องไม่ลดลง ที่สำคัญหากที่ดินติดภาระจำนองสัญญาที่ทำไว้กับแบงก์ต้องคงเดิม เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญ ถึงแม้ว่าหลังจัดรูปที่ดินจะทำให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มก็ตาม อย่างไรก็ตามในประเทศญี่ปุ่นได้ประสบความสำเร็จในการจัดรูปที่ดินเพราะรัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการจูงใจ เช่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตัดถนนเข้าสู่ที่ดิน และยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นต้น

                ด้านนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเป็นสิ่งสำคัญของวางผังเมืองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมือง แต่ปัจจุบันการจัดรูปที่ดินไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะขาดหน่วยงานที่จะผลักดันไปสู่รัฐบาลจึงไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่สามารถของบประมาณเพิ่มเติมได้ เพราะยังไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยในเบื้องต้นมีกองทุนสนับสนุนอยู่ 70 ล้านบาท เท่านั้น

                อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินใน 3 จังหวัดแล้ว ได้แก่ น่าน ลำปาง ยะลา และเหลืออีก 7 จังหวัดจะดำเนินการเป็นลำดับต่อไปเพื่อใช้เป็นโครงการนำร่องและขยายผลต่อไปในอีกหลายๆ จังหวัดซึ่งจะทำให้สามารถวางกรอบในการขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติมได้เหมือนกองทุนอื่นๆ ซึ่งกรมพยายามที่ผลักดันให้ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปที่ดินเพราะผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินนั่นเอง ทั้งนี้กรมมีแนวคิดที่จะดึงมาตรการภาษีเข้ามาเป็นตัวจูงใจ คือ การยกเว้นภาษีเงินได้ เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นแค่แนวคิดเท่านั้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ