Loading

คลอดผังเมือง 58 จังหวั

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2551
คลอดผังเมือง 58 จังหวัด

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำผังเมืองรวมประเทศว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดำเนินกรยกร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัด พร้อมข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัด และรายการเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อยกร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเรียบร้อยแล้วจะนำส่งร่างกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการออกเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป

                สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานผังเมืองรวมจังหวัด ล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2551 มีดังนี้

                1.ผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดมี 2 ผังเมืองคือ สมุทรสงครามและเพชรบุรี 2.ผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงรายละเอียดร่างกฎกระทรวงมี 1 ผังเมืองคือ พระนครศรีอยุธยา 3.ผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนเสนอร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงมหาดไทยมี 2 ผังคือ อุดรธานีและสงขลา 4.ผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนเสนอร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยมี 1 ผังคือ ภูเก็ต         5.ผังเมืองที่อยู่ในขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามส่งร่างกฎหมายกระทรวงไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี 9 ผังได้แก่ สุพรรณบุรี , มหาสารคาม , ชลบุรี , ร้อยเอ็ด , อำนาจเจริญ , มุกดาหาร , กาญจนบุรี , ขอนแก่น และนราธิวาส

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ