Loading

ชี้ช่องถอดผจก.นิติอาคารชุ

วันที่ : 23 ตุลาคม 2551
ชี้ช่องถอดผจก.นิติอาคารชุด

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยถึงกรณีข้อหารือเกี่ยวกับการถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ตาม พ.ร.บ.อาคาร ชุดว่า ทางกองนิติการได้มีการพิจารณา ข้อกฎหมายแล้ว มีความเห็นว่าทางกรมที่ดินได้มีการปรับปรุงกฎหมายอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการอาคารชุด ดังนั้น การถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงมีแนวทางดำเนินการที่กฎหมายเปิดช่องให้ทำได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

                ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติตามมาตรา 48 กำหนดให้การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมดเท่านั้น โดยมิได้มีมาตราอื่นกล่าวถึงกรณี ดังกล่าวแต่ประการใด

                ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้บัญญัติให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดพ้นจากหน้าที่ตามมาตรา 35/3(5) บัญญัติว่า ""ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ (5) ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.นี้หรือ กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.นี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอนตามมาตรา 49(6) ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอน""

                รายงานข่าวแจ้งว่า กองนิติการพิจารณา บทบัญญัติมาตรา 35/3 แล้วเห็นว่า กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการไว้ 2 ประการด้วยกัน คือ 1.ตามมาตรา 35/3(5) 2.ตามมาตรา 35/3(6) เป็นกรณีที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอน

                ""โดยสรุปการที่ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดจะพ้นจากตำแหน่งได้นั้น จะต้องพิจารณาว่าเป็นกรณีที่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1 หรือเป็นกรณีตามข้อ 2 แล้วแต่ละกรณีไป ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดให้เป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการอาคารชุด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ