Loading

สวล.เข้ม!เมกะโปรเจ็กต์แจ็กพอต โฟกัส12ประเภทลงทุนเกินพันล้านเข้าข่ายทำSEA

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2551
สวล.เข้ม!เมกะโปรเจ็กต์แจ็กพอต โฟกัส12ประเภทลงทุนเกินพันล้านเข้าข่ายทำSEA

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า ขณะนี้ สผ.อยู่ระหว่างการจัดประชุมเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดทำเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ ""SEA"" (strategic environmental assessment) จากนั้นจะนำมาบังคับใช้กับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีมูลค่า ลงทุน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่จากปัจจุบันกำหนดให้โครงการขนาดใหญ่ต้องจัดทำเฉพาะรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เท่านั้น

 

""ต่อไปถ้าภาครัฐจะทำโครงการขนาดใหญ่ก็จะต้องจัดทำ SEA ก่อน หากผ่านอนุมัติตามขั้นตอน แล้วค่อยมาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หลังจากมีการศึกษาเรื่องนี้มา 2 ปีแล้ว เป้าหมายที่นำมาใช้ก็เพื่อให้มีการประเมินความเหมาะสม ในการพัฒนาโครงการก่อน โดยจะให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นด้วย""

 

แหล่งข่าวจาก สผ. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าในการผลักดันเพื่อนำ SEA มาบังคับใช้กับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ถึงขณะนี้มีการจัดประชุมเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 3 ครั้ง จากที่กำหนดไว้ทั้งหมด 4 ครั้ง

 

เบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าประเภทของการพัฒนาโครงการที่ควรทำ SEA มีทั้งสิ้น 12 ประเภท ประกอบด้วย 1) สาขาผังเมือง ได้แก่ การจัดทำผังภาค (ผังเมืองระดับภาค) และผังอนุภาค (ผังเมืองระดับจังหวัดในแต่ละภาค) 2) สาขาเกษตร อาทิ แผนแม่บทพัฒนาการเกษตร โครงการลงทุนการเกษตรขนาดใหญ่ 3) สาขาเหมืองแร่ อาทิ แผนบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี 4) สาขาคมนาคมขนส่ง อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

 

5) สาขาอุตสาหกรรม อาทิ โครงการขนาดใหญ่ด้านอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 6) สาขาพลังงาน อาทิ โครงการขนาดใหญ่ด้านพลังงาน การรื้อถอนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม 7) สาขาสิ่งแวดล้อม อาทิ แผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 8) สาขาการค้าและบริการ (รวมท่องเที่ยว) อาทิ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 9) สาขาพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำบาดาล 10) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 11) แผนพัฒนาพื้นที่วิกฤตด้าน สิ่งแวดล้อม และ 12)ประเภทการพัฒนาอื่นๆ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสั่งให้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามจะต้องหา ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา

 

ทั้งนี้ ในขอบข่ายคร่าวๆ เบื้องต้นของการจัดทำรายงาน SEA คือการทำรายงานความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการนั้นๆ เช่น กำหนดแผนการพัฒนาโครงการรถ ไฟฟ้าจะต้องจัดทำรายงานสรุปว่าการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสมอย่างไร และเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน กรณีนี้อาจหมายถึงรถราง รถเมล์บีอาร์ที เป็นต้น

 

โดยในการจัดทำรายงานจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูล โดยวิเคราะห์และประเมินข้อมูลถึงแนวโน้มผลกระทบในอีก 5-10 ปีข้างหน้า นำเสนอทางเลือกและหลักการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ส่วนการประเมินผลรายงาน SEA จะครอบคลุมใน 4 มิติ คือ มิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ