Loading

คนซื้อเฮรับ พรบ.คอนโด กันผู้ขายโก

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2551
คนซื้อเฮรับ พรบ.คอนโด กันผู้ขายโกง

            แหล่งข่าวจากกรมที่ดิน เปิดเผยว่า พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับ ที่ 4) ที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ลงวันที่ 6 มี.ค. 2551 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา โดย ในมาตรา 6/2 ได้กำหนดให้สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องเป็นไปตาม ที่กรมที่ดินกำหนดไว้โดยเฉพาะการป้องกันผู้ประกอบการที่ไม่ทำตามสัญญากับผู้ซื้อ

วาระสำคัญตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เช่น ผู้ขายต้องรับรองว่าที่ดินและอาคารชุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และต้องระบุว่าที่ดินและห้องชุดติดจำนองอยู่ด้วยหรือไม่ จำนองอยู่กับใคร ต้องระบุเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างและสถานะการก่อสร้างด้วย ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ต้องกำหนดวันส่งมอบที่ชัดเจนในสัญญาหากผู้ขายไม่สามารถโอนได้ต้องยินยอมให้ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาได้

กรณีที่หยุดก่อสร้างโดย ไม่ใช่ความผิดของผู้ขาย ผู้ซื้อ จะยินยอมให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปได้ โดยผู้ขายต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต่หยุดก่อสร้าง เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

  

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ