Loading

บสก.เร่งปรับองค์กรรับแผน 5 ป

วันที่ : 19 มิถุนายน 2551
บสก.เร่งปรับองค์กรรับแผน 5 ปี

             นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาบสก.ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้มีความคล่องตัว พร้อมกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต 5 ปี ข้างหน้าที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้น
         ทั้งนี้ บสก. ได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และสอดรับกับการปรับโครงสร้างขององค์กร โดยในปี 2550 ได้ตั้งฝ่ายโครงการพิเศษ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาทรัพย์สินรอการขาย ในโครงการต่างๆ   เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  และมีหน่วยงานวิศวกรรม ทำหน้าที่ติดตามการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนทำให้องค์กรดำเนิน ธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ บสก. ได้ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสำหรับพนักงานจำนวน 62ทุน
              นายบรรยง กล่าวอีกว่า   นอกจากการพัฒนาด้านบุคลากรแล้ว บสก. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วย โดยล่าสุด บสก. ได้พัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ในการใช้งาน เช่น การค้นหาข้อมูลทรัพย์ทำได้ง่าย มีการแบ่งทรัพย์สินรอการขายเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาเลขที่โฉนด พร้อมเพิ่มเมนูการค้นหาจากแผนที่ประเทศไทย พร้อมแสดงจำนวนรายการทรัพย์สินแต่ละประเภท เช่น ทรัพย์สินพร้อมขายทั่วไป และทรัพย์สินที่เป็นโครงการบ้าน บสก. ซึ่งเป็นโครงการที่ บสก. ทำการปรับปรุง (Renovate) ให้มีสภาพพร้อมขาย
            นอกจากนี้ หากลูกค้าสนใจทรัพย์สินรายการใด สามารถส่ง Mail ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพย์นั้นๆ ได้ทันที และมีรายละเอียดของทรัพย์สินแต่ละรายการมากขึ้น เช่น ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินและจุดเด่นทรัพย์ ทั้งนี้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บสก. สามารถเข้าชมได้ที่ www.bam.co.th ขณะเดียวกันยังได้เพิ่ม Web Site Address ชื่อ bamhome.com เป็นเว็บไซต์ตลาดบ้านมือสอง ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป
     และหากลูกค้าสนใจทรัพย์สินรายการใด สามารถส่ง Mail  ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพย์นั้นๆ ได้ทันที และมีรายละเอียดของทรัพย์สินแต่ละรายการมากขึ้น เช่น ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินและจุดเด่นทรัพย์ ทั้งนี้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บสก. สามารถเข้าชมได้ที่ www.bam.co.th ขณะเดียวกันยังได้เพิ่ม Web Site Address ชื่อ bamhome.com เป็นเว็บไซต์ตลาดบ้านมือสอง โดยให้ Link กับ bam.co.th อีกด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ