Loading

กรมบังคับคดีเชียงใหม่เล็งระบายทรัพย์ กว่า 8 พันล

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2551
กรมบังคับคดีเชียงใหม่เล็งระบายทรัพย์ กว่า 8 พันล.

          นายบุญธรรม ทองขลิบ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์จากร้อยละ 2 หรือ 0.01 ค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ1เหลือ0.01และภาษีธุรกิจเฉพาะจากร้อยละ 3.3 เหลือ 0.11 เป็นเวลา 1 ปี คาดว่าสถาน-การณ์การผลักดันทรัพย์ออกขายทอดตลาดน่าจะดีขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของกรมบังคับคดีเองได้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมชั้นบังคับคดี การลดระยะเวลาในเรื่องของการขับไล่ การขยายระยะเวลาการวางเงินกรณีผู้ซื้อทรัพย์จำเป็นต้องใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีการเปิดขายทอดตลาดบ้านและที่ดินจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่4กำหนดวันที่27มิถุนายน2551ที่สำนักงานฯ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าในการผลักดันทรัพย์ออกขาย ทอดตลาดให้ได้ประมาณ 7,789 ล้านบาท จาก มูลค่าทรัพย์สินที่ค้างทั้งหมด 10,601 ล้านบาท

สำหรับในช่วง 2 ไตรมาสของปีนี้คือ เดือนตุลาคม 2550-มีนาคม 2551 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้เพียง 2,841 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 พันล้านบาทเศษ สาเหตุที่ขายทรัพย์ทอดตลาดต่ำกว่าเป้าเนื่องจากสถาน-การณ์การขายทอดตลาดทรัพย์ในปัจจุบันค่อนข้างชะลอตัวโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ซื้อทรัพย์ส่วนใหญ่จะอาศัยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันการเงินทำให้ผู้ซื้อทรัพย์เองต้องปล่อยให้มีการริบเงินมัดจำประกอบกับสถาบันการเงินเองยังไม่มีนโยบายในการซื้อทรัพย์ไว้เองจึงต้องปล่อยสินทรัพย์ไว้ที่สำนักงานกรมบังคับคดี

ในปี 2551 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่มีคดียึดทรัพย์จำนวน 670 เรื่อง ทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง 1,737 ล้านบาท ยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,236 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า 61% ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 34% ห้องชุด3%ทรัพย์สินหรือสิทธิการเช่า1%

สำหรับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ของเชียงใหม่ ที่ได้มีการขายทอดตลาดไปได้แล้ว มีจำนวน 6 รายการ อาทิห้างสรรพสินค้าสีสวนพลาซ่า ทรัพย์ที่ยึด คือ สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ที่ดินแปลงที่ 3-7 เป็นที่ดินว่างเปล่าต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 9 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา ขายให้แก่นางมยุรี วัฒนโภคาสินเมื่อวันที่9เมษายน51ในราคา222ล้านบาท

ศูนย์การค้า 12 ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นศูนย์ การค้าเน้นในเรื่องของบันเทิงเป็นหลักบน เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 92ตารางวา ย่านถนนห้วยแก้ว ขายให้บริษัทพิชญ ประมวลกร จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ในราคา210,100,000บาท

นอกจากนี้ ยังมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์บ้าน ถวาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 แปลง ราคาประเมินที่ 23,992,000 บาท ซึ่งเคยมีการขายทรัพย์แต่ผู้ซื้อไม่วางทรัพย์ส่วนที่เหลือจึงเตรียมกำหนดวันขายใหม่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ