Loading

กรมที่ดินประกาศยกเลิกส.ค.1 ขีดเส้น ยื่นออกโฉนดภายใน2ป

วันที่ : 24 มีนาคม 2551
กรมที่ดินประกาศยกเลิกส.ค.1 ขีดเส้น ยื่นออกโฉนดภายใน2ปี

         นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่มีพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินโดยมาตรา 8 ได้กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ(1ธันวาคม 2497) โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน(ส.ค.1) และยังไม่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้รีบนำหลักฐานส.ค.1มายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.บังคับใช้คือภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ที่มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน(ส.ค.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ดังนั้นกรมที่ดินจึงขอให้ผู้มีหลักฐานส.ค.1 และต้องการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์รีบไปดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ