Loading

พ.ร.บ.อาคารชุดแก้ไขเสร็จแล้

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2551
พ.ร.บ.อาคารชุดแก้ไขเสร็จแล้ว

          รายงานข่าวจากกรมที่ดิน เปิดเผยว่า สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันประกาศ ใช้ในราชกิจจานุเบกษา ใช้เวลากว่า 10 ปีในการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2542 สาระเป็นการแก้ไขเพิ่มในประเด็นการถือครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลต่างด้าว จาก 40% เป็น 49% ซึ่งประเด็นที่มีแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจดทะเบียนอาคารชุดนอกจากผู้ขอต้องแสดงแผนผังอาคารชุดแล้วให้ผู้ขอต้องแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะด้วย กรณีมีการโฆษณาต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณาไว้ที่สถานที่ทำการจนกว่าจะขายห้องชุดหมด สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดต้องทำตามแบบที่ทางราชการกำหนด ต้องจัดให้มีสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของร่วมทุกราย หากยังจำหน่ายไม่หมดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเป็นต้น

หากมีผลบังคับใช้ จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าของร่วมและเรื่องร้องเรียนการประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ ส่วนอาคารชุดที่จดทะเบียนไว้ก่อนกฎหมายอาคารชุดนี้บังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง คงถือบังคับตามกฎหมายอาคารชุดเดิมต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ