Loading

สศช.ยืนยันปีนี้ก่อสร้างเฟื่องฟ

วันที่ : 24 มกราคม 2551
สศช.ยืนยันปีนี้ก่อสร้างเฟื่องฟู

          โครงการเมกะโปรเจคท์พร้อมเดินสถิติย้ำแรงงานไทยวิจัยฝุ่นน้อยลง

          นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการจ้างงานในปี 51  จะมีสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานภาคการก่อสร้าง และภาคการผลิต เนื่องจากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนเตรียมดำเนินการจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 5 สาย, รถไฟรางคู่ ระบบขนส่งมวลชน และภาค อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลดีต่อแรงงานภาคก่อสร้าง ขณะที่แรงงานภาคการผลิตจะได้รับอานิสงส์จากการลงทุนภาคเอกชนทั้งใน และต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มูลค่าหลายแสนล้านบาท

          ส่วนตัวเลขการจ้างงานในปี 50 ที่เพิ่มสูงขึ้น เชื่อว่ามาจากการส่งออกไทยขยายตัวดีเกินที่ประมาณการไว้ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในภาคการผลิตอย่างมาก ดังนั้นในปี 51 แม้ส่งออกจะได้รับผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐ ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย แต่มั่นใจว่ามาตรการในการหาตลาดใหม่จะช่วยให้การส่งออกไทยยังขยายตัวในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามหากไม่มีอุบัติเหตุกับเศรษฐกิจไทยในลักษณะคาดไม่ถึง สศช. เชื่อว่าโครงการต่าง ๆ ดำเนินการได้ และจะส่งผลดีต่อการจ้างงานภาคการผลิต และก่อสร้าง

          รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  แจ้งว่าเดือน พ.ย. 50 ประชากรไทยมีงานทำ 37.08 ล้านคน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.2 แสนคน แบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 15.20 ล้านคนลดลง 2.4 แสนคน นอกภาคเกษตรกรรม 21.88 ล้านคนเพิ่มขึ้น 5.6 แสนคน โดยสาขาการผลิตเพิ่มมากสุด 2.4 แสนคน รองลงมา การขายส่ง ขายปลีกฯ 1.9 แสนคน, การบริหารราชการแผ่นดินรวมประกันสังคมฯ 8 หมื่นคน, อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้เช่า 3 หมื่นคน, การศึกษา 2 หมื่นคน แต่ก่อสร้างมีการจ้างงานลดลง 8 หมื่นคน โรงแรมและภัตตาคาร 7 หมื่นคน, ขนส่งคมนาคม และคลังสินค้า 5 หมื่นคน

          แม้ภาคก่อสร้างจะจ้างงานลดลง แต่เชื่อว่าในปี 51 จะจ้างงานแรงงานก่อสร้างสูงขึ้น เพราะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ส่วนตัวเลขการจ้างงานในสาขานอกเกษตรกรรมจำนวน 21.88 ล้านคน แบ่งเป็น การผลิต 5.77 ล้านคน, การขายส่ง ขายปลีกฯ 5.55 ล้านคน, โรงแรมฯ 2.42 ล้านคน, ก่อสร้าง 1.76 ล้านคน, บริหารราชการแผ่นดินฯ 1.26 ล้านคน, การศึกษา 1 ล้านคน, ขนส่ง คมนาคมและคลังสินค้า 9.9 แสนคน, อสังหาริมทรัพย์ฯ 7.8 แสนคน และอาชีพอื่น 2.35 ล้านคน

          สำหรับตัวเลขว่างงานมี 4.2 แสนคน ลดลง 4 หมื่นคน หรือลดลง 0.1% แบ่งเป็นผู้ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.6 แสนคน ภาคเกษตรกรรม 6 หมื่นคน ภาคการผลิต 1 แสนคน และภาค บริการ 1 แสนคน หากพิจารณาเป็นรายภาคพบว่าภาคกลางมากสุด 1.4 แสนคน รองลงมาภาค     ตะ วันออกเฉียงเหนือ 1 แสนคน ภาคใต้ 8 หมื่นคน ภาคเหนือ 7 หมื่นคน กรุงเทพฯ 3 หมื่นคน ทั้งนี้หากพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า ผู้จบอุดมศึกษาว่างงานมากสุด 1.1 แสนคน

          เดือน พ.ย.50 ไทยมีประชากรทั้งหมด  65.91 ล้านคน เป็นผู้ที่อายุเกิน 15 ปี 51.26 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 37.57 ล้านคน ไม่อยู่ในวัยแรงงาน 13.69 ล้านคน และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 14.65 ล้านคน

          นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะปี 53 ช่วยให้ผลการสำรวจด้านการศึกษา อาชีพ สาธารณสุขและความต้องการของประชา ชนถูกต้องและรวดเร็ว ง่ายต่อการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน.

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ