Loading

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคลอด สัญญามาตรฐา

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2550
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคลอด สัญญามาตรฐาน

นายศักดิ์ดา โควิสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาคมฯ ได้จัดทำสัญญามาตรฐานสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ได้ใช้ระยะเวลาในการร่างและพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี โดยสัญญามาตรฐานฉบับดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานในการให้บริการกับผู้บริโภค และเพื่อเป็นการป้องกันผู้บริโภคจากบริษัทรับสร้างบ้านที่ขาดจริยธรรม

 

โดยใช้ข้อกฎหมายมาทำการหลอกลวงผู้บริโภคที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้บริโภคเรียกร้องมายังสมาคมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรณีการถูกเรียกเก็บค่างวดก่อสร้างล่วงหน้าในจำนวนที่เกิดจริงกว่างานก่อสร้าง รวมถึงการถูกละทิ้งงานจากผู้ประกอบการดังกล่าว

 

สำหรับสัญญามาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานกลางสำหับบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งทางสมาคมฯ ไม่ได้มีการบังคับใช้กับสมาชิกของสมาคมฯ แต่เพื่อต้องการให้เป็นแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้กับสัญญาที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ส่วนรายละเอียดของสัญญามาตรฐานแบ่งออกเป็น 9 หมวดประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์ของสัญญา 2.ระยะเวลาการเริ่มงานและการสิ้นสุดของงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการก่อสร้างที่ไม่ตรงเวลาของบริษัทรับสร้างบ้าน 3.ค่าจ้างเหมาตามสัญญา ซึ่งจะช่วยป้องกันผู้ประกอบการบางรายที่เรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคเกินความเป็นจริง 4.หน้าที่รับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 5.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เน้นในเรื่องบทบาทของผู้รับจ้างที่ต้องการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ 6.คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และสัมภาระ เน้นถึงการนำอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง 7.การรับประกันผลงาน ระบุให้มีการรับประกันความเสียหายจากวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างเป็นเวลา 1 ปี 8.การบอกเลิกสัญญาและค่าเสียหาย ป้องกันผู้บริโภคให้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ กรณีที่ผู้รับจ้างงานทอดทิ้งงานก่อสร้างเกิน 30 วัน และ 9.บทสรุปทั่วไป เน้นเรื่องการก่อสร้างต่างๆ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ