Loading

ตปอ.ขายคู่มือตรวจสอบอาคา

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2550
ตปอ.ขายคู่มือตรวจสอบอาคาร

ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนกูร อุปนายกสมาคม ผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ในฐานะประธานกรรมการร่างมาตรฐานการตรวจสภาพอาคาร เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า ขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการจัดทำ ""มาตรฐานการตรวจสภาพอาคาร"" เพื่อให้วิศวกรและสถาปนิกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารใช้เป็นคู่มือประกอบ โดยมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% เตรียมจะจัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือการ ตรวจสภาพอาคาร ความหนาประมาณ 150 หน้า ล็อตแรกจำนวน 2,000 เล่ม เบื้องต้นคาดว่าจะมีราคาเล่มละ 100-120 บาท และเริ่มวางจำหน่ายได้ภายในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

 

ผศ.ชลชัยกล่าวต่อว่าสำหรับเนื้อหาภายในจะแบ่งมาตรฐานการตรวจสภาพตามประเภทอาคาร อาทิ ที่อยู่อาศัย โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงการตรวจสภาพป้ายโฆษณา โดยแบ่งแยกรายละเอียดเชิงการตรวจสภาพจะแบ่งแยกออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง มีทั้งหมด 7 รายการ อาทิ การ ต่อเติม รอยร้าว ใช้อาคารผิดประเภทจากที่ ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น จากนั้นจะแบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสีแดง (ไม่ผ่านมาตรฐาน) สีเหลือง (ผ่านมาตรฐานบางส่วน) และสีเขียว (ผ่านมาตรฐาน) เพื่อแจ้งให้เจ้าของอาคารทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

 

2) การตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในอาคาร มีทั้งหมดกว่า 20 รายการ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบลิฟต์ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายควัน ระบบสุขอนามัย ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ เพื่อพิจารณาว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 3) การทดสอบสมรรถนะระบบต่างๆ มีทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ ""ทางหนีไฟ"" ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและมีแสงสว่างเพียงพอเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ""ป้ายทางออกฉุกเฉิน"" และ ""สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้"" ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

และ 4) การบริหารจัดการอาคารในแง่ความปลอดภัย ได้แก่ การจัดทำแผนการซักซ้อมและอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้ต้องมีการซักซ้อมจริงตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีผู้ที่ผ่านการซักซ้อมและสามารถเป็นผู้นำในการอพยพหนีไฟได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ