Loading

ดึงอสังหาฯ ร่วมรับโลกร้อน ขายบ้านประหยัดพลังงา

วันที่ : 1 กันยายน 2550
ดึงอสังหาฯ ร่วมรับโลกร้อน ขายบ้านประหยัดพลังงาน

นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ราคาของพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันสูงขึ้นทุกปี ซึ่งการใช้พลังงานในภาคธุรกิจและบ้านอยู่อาศัยของประเทศไทย ในปี 2549 คิดเป็น 1 ใน 4 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ หรือประมาณ 25% อยู่ในอันดับ 3 รองจากการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันภาวะโลกร้อนก็เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องช่วยกันแก้ไข

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  จึงได้จัดประกวดบ้านจัดสรร อนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี 2550 เป็นครั้งที่ 2 ใน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักและหันมาใส่ใจเรื่องการสร้างบ้านอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น

 

การจัดประกวดครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการส่งแบบเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 แบบ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนิติบุคคล เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรเรียบร้อยแล้ว และแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการสร้างขายจริง มีตัวอย่างบ้านสร้างเสร็จแล้วสามารถให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ต.ค. 2550 ซึ่งจะทำการประกาศผลและมอบรางวัล ในเดือน ธันวาคม 2550

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ