Loading

สรรพากรดัดหลังอสังหาฯเล่นกลภาษ

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2550
สรรพากรดัดหลังอสังหาฯเล่นกลภาษี

                นายสาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรมีแผนพัฒนากฎหมายของกรมให้มีความทันสมัย และปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งจะมีการปรับปรุงคำนิยามของกองทุนรวมที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรให้มีความหมายชัดเจนและป้องกันไม่ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นๆ ใช้ช่องของกองทุนรวมในการทำธุรกิจแบบมีแต้มต่อ

 

""ปัจจุบันในประมวลรัษฎากรจะระบุเพียงว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับการยกเว้นภาษี โดยถือว่ากองทุนรวมทุกประเภทได้รับการยกเว้นภาษีเป็นการทั่วไป และในช่วงวิกฤตปี 2540 มีการสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วน่าจะถึงเวลาปรับปรุง เพราะที่ผ่านมาบริษัทอสังหาริมทรัพย์กลับใช้ช่องทางการจัดตั้งกองทุนรวมมาใช้ในการบริหารพื้นที่ว่างเปล่า และโครงการจัดสรร ซึ่งทำให้แต่ละขั้นตอนในการเปลี่ยนมือ หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ต้องเสียภาษีตามข้อยกเว้นของกองทุนรวม ทั้งที่ความจริงกลายเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่การลงทุนตามความหมายของกองทุนรวม ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับเอกชนรายอื่นๆ"" นายสาธิตกล่าว

 

นายสาธิตกล่าวว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยจะคงสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชนตามเจตนารมณ์เดิมเท่านั้น

 

นายมาริษ ท่าราบ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมจัดการลงทุน กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต เพราะจะมีความยุ่งยากในการดำเนินการมากขึ้น จากที่ผ่านมากองทุนอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2549 มีมูลค่ากองทุน 2 หมื่นล้านบาท จากปีแรกที่จัดตั้งคือ ปี 2547 มูลค่ากองทุนอยู่ที่ 2 พันล้านบาท และครึ่งปีแรกมูลค่ากองทุนเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้านบาท เพราะกองทุนอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นเครื่องมือในการระดมทุนสำหรับภาคเอกชนแทนการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือการเพิ่มทุน ซึ่งการกู้ยืมเงินจะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนและภาระต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ขณะที่การเพิ่มทุนจะกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นที่จะลดลง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ