Loading

บี้ต่างด้าวฮุบที่ดินเกินต้องขายทิ้

วันที่ : 7 มิถุนายน 2549
บี้ต่างด้าวฮุบที่ดินเกินต้องขายทิ้ง

                    กระทรวงมหาดไทยได้ออกนโยบายดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่า ที่ต้องออกหลักเกณฑ์ตรวจบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และการได้มาซึ่งที่ดินของ นิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น เพราะตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 97 และมาตรา 98 กำหนดให้นิติบุคคลซึ่งมีทุนของคนต่างด้าวเกินกว่า 49% หรือมีผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งไม่อาจถือครองที่ดิน จึงมีนิติบุคคลบางรายหลีกเลี่ยงกฎหมาย

 

                    พฤติกรรมของนิติบุคคลกลุ่มนี้จะใช้วิธีรับโอนที่ดินไปในขณะที่ไม่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 97 หรือมาตรา 98 แต่ต่อมาให้คนต่างด้าวเพิ่มทุนจนเกินกว่า 49% หรือมีคนต่างด้าวเข้าถือหุ้นจนกลายเป็นนิติบุคคลตามาตรา 97 หรือ 98 ซึ่งเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นคงสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวพึงมีตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

 

                    ดังนั้น ที่ดินส่วนเกินจะต้องทำการจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่อธิบดีกำหนดให้ ซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วัน แต่เนื่องจากกรมที่ดินไม่มีข้อมูลว่าหลังจากนิติบุคคลได้รับโอนที่ดินไปแล้ว ต่อมา กลายสภาพเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 97 หรือมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ จึงไม่อาจดำเนินการกับนิติบุคคลต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดได้

 

                    เพื่อให้ทางราชการสามารถตรวจสอบได้ว่า นิติบุคคลที่รับโอนที่ดินไปแล้วได้มีการเพิ่มทุนจนทำให้คนต่างด้าวถือหุ้นใหญ่แล้วกลายเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 97 หรือ 98 หรือไม่ จึงขอให้จังหวัด สำนักงานที่ดินทุกแห่ง สำรวจรายชื่อบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนซึ่งมีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่หรือเป็นกรรมการ หรือถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองที่ดินตามบัญชีทะเบียนที่ดินของนิติบุคคล ยกเว้นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายอื่น ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

 

                    ทั้งนี้ ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพ สำนักงานที่ดินจังหวัด ส่งรายชื่อนิติบุคคลให้สำนักงานบริการ ข้อมูลธุรกิจ หรือสำนักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดดำเนินการตรวจสอบในทุกๆ เดือนมิถุนายน

 

                    หากพบว่านิติบุคคลใดผิดกฎหมาย จะต้องให้จำหน่ายที่ดินส่วนเกินออกไป โดยให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 87, 94, 95, 100 และ 112 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไปหนังสือที่ ลงนามโดย รองอธิบดีกรมที่ดินระบุ

 

                    น.ส.อรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของต่างชาติในประเทศไทยในลักษณะให้คนไทยเป็นผู้ถือครองแทน(นอมินี) แต่หากประสานมาก็พร้อมช่วยตรวจสอบอีกทาง

 

                    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจฯ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบนอมินีที่ผ่านมาก็มีการสุ่มตรวจอยู่แล้ว โดยจะตรวจสอบบริษัทในกรณีที่มีการร้องเรียนพฤติกรรม และบริษัทที่อยู่ในข่ายน่าสงสัย เช่น มาขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจคนต่างด้าว แต่ภายหลังเปลี่ยนมาจดในนามของคนไทย ก็จะดูในเรื่องของงบการเงิน รายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งหากพบเป็นนอมินีก็จะมีบทลงโทษของการถือหุ้นแทนต่างชาติตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการถือหุ้น และอาจโดนกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยควบคู่ไปอีกกระทง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ