Loading

ไม่ผ่อนปรนระยะร่นคอนโดฯใหม่ สิ่งแวดล้อมฯมีมติยืน ไม่ขยายเวลา180วัน ชี้หลายแห่งอาจต้องรื้

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2549
ไม่ผ่อนปรนระยะร่นคอนโดฯใหม่ สิ่งแวดล้อมฯมีมติยืน ไม่ขยายเวลา180วัน ชี้หลายแห่งอาจต้องรื้อ

                    แหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ได้ยืนยันมติเดิมที่ให้อาคารพักอาศัยรวม โรงแรม และโรงพยาบาล ที่มีอาคารตั้งแต่ 2 อาคารขึ้นไป มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกัน จะต้องกำหนดระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร จากปกติโครงการลักษณะดังกล่าวจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่กำหนดระยะถอยร่นไว้ 3 เมตร   นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดระบบป้องกันเพลิงไหม้ และเกณฑ์ด้านความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ระบุให้อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มี เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า ต้องประเมินความเพียงพอของระบบป้องกันเพลิงไหม้ และกฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่โครงการต้องจัดให้มี

 

                    มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 แต่ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเห็นว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการในด้านต้นทุนและราคาขาย ทำให้โครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางในเขตเมืองไม่สามารถก่อสร้างได้ และขอให้ สผ.ผ่อนปรนโดยการขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ สผ.ออกหนังสือเวียน คือวันที่ 27 มกราคม 2547   เมื่อ สผ.ได้นำข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวที่ได้มีการประชุมรับฟังความเห็นเมื่อวันที่27 เมษายนที่ผ่านมา เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ยังคงให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตามประกาศในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 แต่จะผ่อนผันให้โครงการ ที่ยื่นจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2549 ถ้าไม่สามารถเว้นระยะถอนร่นในระยะ 6 เมตรได้ ต้องเสนอมมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันอัคคีภัย และการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่ข้างเคียงให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป

 

                    ถ้าโครงการที่ยื่นทำ EIA ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2549 ซึ่งมีอยู่ไม่เกิน 10 โครงการ ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารตามหลักเกณฑ์ใหม่จะต้องมีมาตรการ เช่น ป้องกันอัคคีภัยรูปแบบอื่น มีระบบขนคนจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่สามารถมีมาตรการที่เหมาะสมได้ ก็ต้องยึดตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ส่วนโครงการที่ยื่นขอ EIA หลังวันที่ 27 มกราคม ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์โดยไม่มีการผ่อนปรนให้แต่อย่างใด เหตุที่คณะกรรมการไม่ขยายเวลา 180 วัน เพราะเกรงจะมีโครงการมายื่นขอ EIA เพื่อเลี่ยง หลักเกณฑ์ใหม่จำนวนมากแหล่งข่าวกล่าว

 

                    ด้านนายภราดร วิทยะสิรินันท์ อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า มาตรการของ สผ. ทำให้คอนโดมิเนียมระดับกลางในเมืองมีราคาสูงขึ้น และมีโครงการจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องชะลอการก่อสร้าง เพราะติดเงื่อนไขของ สผ. ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาได้เสนอให้ สผ.ทำตุ๊กตารวมกับเอกชน เพื่อประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อน แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด  นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ     บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า น่าจะมีหลายโครงการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ